Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ В 2001 Г.
Інфармацыйныя выданні
    Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва: Інфарм.-аналіт. зб. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 6 разоў у год. 150 экз.
    Асноўныя службовыя дакументы / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год. 140 экз.
    Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара, 2002 / Склад. Г.В. Брага. - Мн., 2001. - 84 с.
    Хроніка культурнага жыцця / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 120 экз.
Бібліяграфічныя выданні
    Беларуская мова, літаратура, мастацтва, 1999: Бібліягр. паказ. / Склад. Т.Я.Мамедава. - Мн., 2001. - 128 с.
    Грамадскія навукі: Бібліягр. інфарм. / Давед.-інфарм. аддз. Штомес. 115 экз.
    Зводны каталог новых замежных кніг, якія паступілі ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у 1998 г. / Давед.-інфарм. аддз. Штокварт. 65 экз.
    Зводны паказальнік замежных перыядычных выданняў, выпісаных бібліятэкамі Рэспублікі Беларусь на 2000 г. / Давед.-інфарм. аддз. 90 экз.
    Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Бібліягр. паказ. / Уклад.: В.У.Скалабан і інш.; Рэд.: Л.В.Бяляева, Т.І.Рошчына; Нац. б-ка Беларусі - Мн., 2001. - 120 с.
    Новая літаратура па культуры і мастацтву: Бібліягр. інфарм. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 130 экз.
    Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Навук.-бібліягр. аддз. 2 970 экз.
    Сводный указатель литературы, предлагаемой для перераспределения / Отд. обменно-резервных фондов и информ. по депозитар. хранению. 2 раза в год. 70 экз.
    Сістэматычны паказальнік неапублікаваных дакументаў па культуры і мастацтву / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год. 130 экз.
    Бібліятэка і экалогія: (Па матэрыялах рэспубліканскага агляду-конкурсу) / Склад.: Л.А.Дзямешка, Н.М.Касілава, В.А.Сабалеўская. - Мн., 2001. - 84 с.
    Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ( 23 - 26 окт. 2001 г.) / Сост. Н.Ю. Березкина, Л.Г. Кирюхина. - Мн., Изд. ООО "Красико-Принт", 2001. - 264 с.
    Заказ документов в автоматизированном режиме: Инструкция пользователя / Сост. Л.М.Мыльникова; Нац. б-ка Беларуси. - Мн., 2001. - 24 с.
    Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Склад.: Л.Г.Кірухіна, Т.І.Рошчына. - Мн., 2001. - Вып. 4. - 172 с.
    Лабынцев Ю., Щавинская Л. Православная литература Польши (1918 - 1939 гг.) / Рос. акад. наук; Ин-т славяноведения; Центр белорусовед. исслед; Нац. б-ка Беларуси. - Мн., 2001. - 304 с.
    Рэгіянальныя мэтавыя праграмы: некаторыя пытанні тэорыі і практыкі / Склад. А.М. Боганёва, Л.М. Міхальчук. - Мн., 2001. - 102 с.
    Сацыяльна-псіхалагічныя аспекты бібліятэчнай работы: Метад. рэкамендацыі / Склад. М.У.Сокал. - Мн., 2001. - 34 с.

ПУБЛIКАЦЫI СУПРАЦОЎНIКАЎ БIБЛIЯТЭКI
ў 2001 г.
    Аксенова Т.В. Национальная библиотека Беларуси формирует единые информационные ресурсы // Вестн. БАЕ. - 2001. - № 4. - С. 20 - 23.
    Алейнік Г.М. Найпершы дзяржаўны прыярытэт! // Культура. - 2001. - 10 - 16 лют. (№ 6). - С. 11.
    Алейнік Г.М. Нацыянальная бібліятэка Беларусі даўно вырасла са свайго будынка // Звязда. - 2001. - 26 студз. - С. 1,3.
    Олейник Г.Н. Галина Олейник не подвержена греху уныния: Нац. б-ка страны - "Ленинка " - входит в число ведущих информационных центров планеты // Рэспубліка. - 2001. -24 жн. - С. 2.
    Олейник Г.Н. Правовое регулирование межгосударственного обмена обяза-тельными экземплярами документов стран СНГ // Вестн. БАЕ. - 2001. - № 4. - С. 12.
    Алейник М.Г. Социологические исследования в библиотеке: актуальность и перспективы // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 1. - С. 54 - 55.
    Богаревич А.М. Мониторинговые исследования читательской аудитории и информационных ресурсов Национальной библиотеки Беларуси //Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 2. - С. 205.
    Брага Г.В. Как воспитать личность: [Про одноименный библиографический список. "Новыя кнігі". 2000. № 11.] // Адукацыя і выхаванне. - 2001. - № 9. - С. 11.
    Ваднева Н.И. Описание сети INTRANET Национальной библиотеки Беларуси // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии — пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23—26 окт. 2001 г. — Мн., 2001. — С. 204—206.
    Варанько К.Дз. Васіль Восіпавіч Ключэўскі (1841-1911): Да 160-годдзя з дня нараджэння // Гісторыя: праблемы выкладання. - 2001. - № 2. - С.111-114. (Настаўніку на заметку).
    Варанько К.Дз. Джордж Бернард Шоў (1856-1950) // Нар. асвета. - 2001. - № 2. - С. 80.
    Варанько К.Дз. Дзмiрый Сяргеевiч Лiхачоў // Нар асвета. - 2001. - № 12. - С. 73-74.
    Варанько К.Дз. Ламаносаў Міхаіл Васільевіч (1711-1765): Да 290-годдзя з дня нараджэння // Геаграфія: праблемы выкладання. - 2001. - № 4. - С.124-127.
    Варанько К.Дз. Ламаносаў Міхаіл Васільевіч (1711-1765): Да 290-годдзя з дня нараджэння // Нар. асвета. - 2001. - № 11. - С. 78-79.
    Варанько К.Дз. Леанiд Мiкалаевiч Андрэеў (1871-1919) // Нар. асвета. - 2001. - № 9. - С. 79-80.
    Варанько К.Дз. Псіхалагічныя веды - педагогу: [Пра аднайменны бібліяграфічны спіс. "Новыя кнігі". 2000. № 7.] // Адукацыя і выхаванне. - 2001. - № 10. - С. 53.
    Варанько К.Дз. Теадор Драйзер (1871 - 1945) // Нар. асвета. - 2001. - № 2. - С. 80.
    Варанько К. Юбілейныя даты 2001 г. // Культура. - 2001. - 27 студз. - 2 лют. (№ 4). - С. 6.
    Варанько К.Дз. Юбілейныя даты 2001 г.: [Пра паказальнік "Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара"] // Адукацыя і выхаванне. - 2001. - № 2. - С. 78.
    Тое ж // Настаўн. газ. - 2001. - 27 сак.
    Вашкевич И.Е. Картографический фонд Национальной библиотеки Беларуси // Жизнь и деятельность геодезиста и географа генерал-лейтенанта И.И.Ходзько, 1800 - 1881: Материалы междунар. науч. конф., 21 дек. 2000, Минск. - Мн., 2001. - С. 73 - 75.
    Голуб М.З. История развития библиотечного дела и библиографии на основе изучения жизнедеятельности видного деятеля культуры Белоруссии И.Б.Симановского // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 2. - С. 382 - 383.
    Давідоўскі Д. Гістарычны лёс "Узвышша" ў дакументах і лістах У. Дубоўкі // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зборнік навуковых артыкулаў. - Мн., БДУ, 2001. - С. 98 - 102.
    Далгаполава А.Е. Бібліятэка ў прэсе: па старонках мясцовых газет // Бібл. свет. - 2001. - № 1. - С. 25.
    Даўгаполава А. Па мясцовых газетах // Бібл. свет. - 2001. - № 1.
    Даўгаполава А. Источники маркетинговой информации в фондах НТБ предприятий // Бібл. свет. - 2001. - № 3.- С. 18 - 19.
    Долгополова Е.Е. Рекламная деятельность Национальной библиотеки Беларуси в современной информационной ситуации // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 - 26 окт. 2001 г. / Сост. Н.Ю. Березкина, Л.Г. Кирюхина. - Мн., Изд. ООО "Красико-Принт", 2001.- С. 235 - 238.
    Капырина А. Что же будем оценивать? / А. Капырина // Бібл. свет. - 2001. - № 4. - С. 18 - 19.
    Касілава Н.М. Беларускі ілюстраваны літаратурны каляндар) // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 1. - С. 67 - 68.
    Касілава Н.М. У 2002 г. спаўняецца // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 5. - С. 73.
    Касілава Н.М. ЦДБ у адукацыйнай прасторы горада Мiнска/ Н.М. Касілава // Бiблiятэка прапануе. - 2001. - № 4. - С. 30-31.
    Косилова Н.Н. Борис Заходер (1918 - 2000) // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 5. - С. 65.
    Косилова Н.Н. Был ли Гутенберг первым // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 5.
    Косилова Н.Н. Евгений Шварц - волшебник и сказочник // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 1. - С. 33.
    Косилова Н.Н. Книжный компас// Кн. калейдоскоп. - 2001. - №1. - С.70.
    Косилова Н.Н. Книжный компас// Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С.10 -11.
    Косилова Н.Н. Кроссворд на букву "С"// Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 60.
    Косилова Н.Н. Кто "Букварь" назвал "Букварем"// Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 14. - С. 4.
    Косилова Н.Н. "Малая" проза ў люстэрку літаратуразнаўства (фрагмент бібліяграфіі) // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2.- С. 28.
    Косилова Н.Н. Не проходите мимо! [О б-ках Первомайс. р-на г. Минска ] // Вестн. Первомайс. р-на. - 2001. - 31 июля (№ 7). - С. 8.
    Косилова Н.Н. Парандовский Я. Алхимия слова: [Путешествие по книге] // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 1. - С. 63.
    Косилова Н.Н. Печальные факты из жизни книг и библиотек // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 5.
    Косилова Н.Н. Презентация [ кн. А. Федорука"Старинные усадьбы Минщины"] // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 8.
    Косилова Н.Н. Премии // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 6.
    Косилова Н.Н. Премии, конкурсы… // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 1. - С. 69.
    Косилова Н.Н. Премии и лауреаты// Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 5. - С. 74.
    Косилова Н.Н. Школы разные бывают// Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 4. - С.15.
    Косилова Н.Н. Это интересно // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 5 - 6.
    Квасова Т.А. Деловое сотрудничество - реальная возможность развития публичных библиотек: теоретический аспект: Сб. материалов отчетной конференции аспирантов и соискателей БУК. - Мн., 2001. - С. 33 - 37.
    Квасова Т.А. К вопросу о досуговой деятельности публичных библиотек как способ предупреждения девиантного поведения читателей-детей // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 1. - С. 113.
    Киреева Г.В. К проблеме создания полного библиографического репертуара белорусских изданий XVI - XVIII вв. // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 1. - С. 138 - 139.
    Киреева Г. Могилевские старообрядческие Псалтири ХVIII века в библиотеках и музеях Беларуси // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва: Зб. навук. прац удзельнікаў Другой міжнар. навук. канф. "Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць". - Магілёў, 2001. - С. 88 - 94.
    Киреева Г.В. Проблемы разработки формата BELMARC для старопечатных изданий и использование его в создании национальной ретроспективной библиографии // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23 - 26 окт. 2001 г. - Мн., 2001. - С.244 - 247.
    Кірэева Г.У. Да праблемы стварэння зводнага каталога беларускіх старадрукаў лацінскім шрыфтам // Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый". 1 сес. 21 - 25 мая, 2 сес. 4 - 7 снеж. Мінск, 2000 г.- Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. (Беларусіка = Albaruthenica; 20). - С. 68 - 72.
    Кірухіна Л.Г. Тэндэнцыіі развіцця публічных бібліятэк Беларусі // Бібліятэчная справа ў Рэспубліцы Беларусь: Здабыткі і перспектывы: Зб. навуковых прац кафедры бібліятэказнаўства / Пад. рэд. Л.А. Дзямешка. - Мн., Бел. дзярж. ун-т культуры, 2001. С. 28 - 31. Дэп. БелІСА 6.08.2001 г. № Д 20015.3.
    Кирюхина Л.Г. Анализ тенденций развития публичных библиотек Беларуси // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. (Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 1. - С. 78 - 79.
    Курилина Л.И. Межбиблиотечный абонемент: от локальных задач к концепции развития // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии — пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23—26 окт. 2001 г. — Мн., 2001. — С. 41—46.
    Лихимович О.В. 75 лет со дня рождения А.М.Адамовича - писателя, критика, литературоведа, общественного деятеля / О.В.Лихимович, Е.Д.Воронько // Вестн. БАЕ.- 2001. - № 3. - С. 85 - 87.
    Мазура В.Я. Асноўныя падзеі , праблемы і тэндэнцыі сезона 2000/2001 г. у драматычным мастацтве Беларусі (па матэрыялах рэсп. друку) // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 3. - С. 28 -66.
    Мазура В.Я. Здабыткі і праблемы сучаснага беларускага эстраднага мастацтва і шляхі развіцця айчыннага шоу-бізнесу. Па матэрыялах рэсп. друку за 1999-2001 гг. // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 5. - С. 3 -19.
    Мазура В.Я. Сучасная беларуская антрэпрыза як альтэрнатыва традыцыйнай тэатральнай мадэлі: стан, праблемы і шляхі развіцця. Па матэрыялах рэспубліканскага друку за 1998 - 2000 гг. // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 2. - С. 4 -19.
    Мазуро О.Е. Интерпретация произведений Джузеппе Верди в белорусском музыкально-сценическом искусстве. (К 100-летию со дня смерти композитора). По материалам респ. печати // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 5. - С . 19 -31.
    Мелеш Л.В. Использование источников издательско-книготорговой информации в работе отдела комплектования НББ // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 5. - С. 37 - 57.
    Мороз Д.П. Редкая книга недавнего прошлого // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Склад.: Л.Г.Кірухіна, Т.І.Рошчына. - Мн., 2001. - Вып. 4.
    Мотульский Р.С. . Па старонках бюлетэня "Новыя кнігі" // Адукацыя і выхаванне. - 2001. - № 2. - С. 76 - 78.
    Паус И.И. К истории библиотечного дела Беларуси // Библиотечное дело-2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве / Тез. докл. Шестой междунар. конф. ( Москва, 26 - 27 апр. 2001 г.). - М., 2001. - Ч. 2. - С. 399 - 400.
    Прэнц К.У. Асноўныя тэндэнцыі развіцця манументальнай скульптуры Беларусі на сучасным этапе // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 2. - С. 29 - 52.
    Прэнц К.У. Міжнародныя сувязі Беларусі ў галіне выяўленчага мастацтва 1995-2001 гг. // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 6. - С. 19-30.
    Прэнц К.У. Хроніка найбольш значных падзей музейнага жыцця ў 2000 годзе // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 2. - С. 52 - 67.
    Прэнц К.У. Хроніка найбольш значных падзей музейнага жыцця ў 2001 г. // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2001. - Вып. 6. - С. 3-18.
    Рошчына Т. Ашмянскія старадрукі ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый". 1 сес. 21 - 25 мая, 2 сес. 4 - 7 снеж. Мінск, 2000 г. - Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. (Беларусіка = Albaruthenica; 20). - С. 62 - 68.
    Рошчына Т.І Захаванне нацыянальнай кніжнай спадчыны: асноўныя напрамкі дзейнасці // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 - 26 окт. 2001 г. / Сост. Н.Ю. Березкина, Л.Г. Кирюхина. - Мн., Изд. ООО "Красико-Принт", 2001. - С. 14 - 19.
    Рошчына Т. Кнігазнаўчыя чытанні // Бібл. свет. - 2001. - № 1. - С. 22.
    Рощина Т.И. Говорящие свидетели прошлого // Знамя юности. - 2001. - 7 июля.- С. 6.
    Рысева Ж.С. Комплектование библиотечных фондов электронными информационными ресурсами // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 - 26 окт. 2001 г. / Сост. Н.Ю. Березкина, Л.Г. Кирюхина. - Мн., Изд. ООО "Красико-Принт", 2001. - С. 34 - 41.
    Рыхлова В. "Залатыя промні" Анастасіі Рынкевіч // Культура. - 2001. - 17 - 23 сак. (№ 10 - 11). - С. 7.
    Сабалеўская В.А. Здабыткі бібліятэчнай гісторыі: да выхаду ў свет чарговага зборніка "Бібліятэчная справа на Беларусі" // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Склад.: Л.Г.Кірухіна, Т.І.Рошчына. - Мн., 2001. - Вып. 4. - С. 28 - 33.
    Сапега Т.А. Кніга ў музеі як аб'ект успрыняцця // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Склад.: Л.Г.Кірухіна, Т.І.Рошчына. - Мн., 2001. - Вып. 4. - С. 33 - 39.
    Сапега Т.А. Кніжныя музеі свету // Наша слова. - 2001. - 4 ліп. (№ 27). - С.7.
    Сапега Т.А. Крыстаф Плантэн і яго выданні: ад Антверпена да Мінска // Бібл. свет. - 2001. - №3. - С. 22 - 25.
    Селькина Г.С. WEB-сайт Национальной библиотеки Беларуси как динамичный информационный ресурс // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии — пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23—26 окт. 2001 г. — Мн., 2001. — С. 153—158.
    Сівакова А.А. Камплектаванне бібліятэчных фондаў: праблемы каардынацыі і кааперацыі // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 23 - 26 окт. 2001 г. / Сост. Н.Ю. Березкина, Л.Г. Кирюхина. - Мн., Изд. ООО "Красико-Принт", 2001. - С. 24 - 29.
    Сільнова Л. Аўтографы знакамітых беларусазнаўцаў на кнігах з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21 - 25 мая, 4 - 7 снеж. 2000 г.). - Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 21). - С. 223 - 225.
    Сільнова Л. Беларусачка з іголкай і ніткай // ЛіМ. - 2001. - 9 лют. - С.14.
    Сільнова Л. Ветразі паэзіі Уладзіміра Дубоўкі // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зборнік навуковых артыкулаў. - Мн., БДУ, 2001. - С. 198 - 203.
    Сільнова Л. Зялёны "Апалон" і "Знакі памяці" // ЛіМ. - 2001. - 23 лют. - С.16.
    Сільнова Л. Касмічны аўтограф: (Пра аўтограф Я. Драздовіча) // Кн. калейдоскоп. - 2001. - № 2. - С. 2 - 3.
    Сільнова Л. Маляваць - гэта ствараць і спазнаваць // Культура. - 2001. - 10 - 16 лют. (№ 6). - С.10.
    Сільнова Л. Паміж "воля" і "нельга"… ( Пра творчасць рус. паэтэсы Вольгі Седаковай) // Крыніца. - 2001. - № 11 - 12. - С. 45 - 54.
    Сільнова Л. "Так балюча ў маіх словах" ( Паэзія Н. Артымовіч) // Роднае слова. - 2001. - № 2. - С. 98.
    Сільнова Л. Чароўная калыханка мастачкі ( Пра выстаўку Ірыны Кузняцовай у НББ) // ЛіМ. - 2001. - 27 крас. - С. 10.
    Станкевіч Л.І. Скрутак Паморскі з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі - помнік стараабрадніцкай кніжнасці ХІХ ст. // Бел. археагр. штогоднік. 2001 г. - Мн., 2001. - Вып. 2. - С. 194 - 204.
    Стрепетилов М.В. Веб-сайт Национальной библиотеки Беларуси: история, состояние, проблемы, перспективы (точка зрения технического специалиста) // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии — пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23—26 окт. 2001 г. — Мн., 2001. — С. 242—243.
    Шереметьева А.А. Инвентаризация баз данных, генерируемых ведущими библиотеками Беларуси //Абласная бібліятэка: Актуальныя аспекты дзейнасці / Рэд. В.А.Сабалеўская. - Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2001. - С. 19 - 21.
    Шереметьева А.А. Каталогизация электронных ресурсов: становление и развитие //Абласная бібліятэка: Актуальныя аспекты дзейнасці / Рэд. В.А.Сабалеўская. - Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2001. - С. 21 - 29.
    Шереметьева А.А. Проблемы учета и каталогизации электронных ресурсов в библиотеке // Вхождение библиотек в информационное общество: поиск гармонии - пути трансформации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23 - 26 окт. 2001 г. - Мн., 2001. - С. 147 - 152.
    Шереметьева А. Электронные информационные ресурсы библиотек: проблемы библиографического описания // Бібл. свет. - 2001. - № 4. - С. 8 - 9.

ТЭМЫ ДАКЛАДАЎ І ВЫСТУПЛЕННЯЎ СУПРАЦОЎНIКАЎ БIБЛIЯТЭКI ў 2001 г.
    Алейнік Г.М. Прававое рэгуляванне міждзяржаўнага абмену абавязковымі экзэмплярамі дакументаў краін СНД (Масква).
    Алейнік Г.М. Узаемадзеянне бібліятэк Беларусі па стварэнню і выкарыстанню інфармацыйных рэсурсаў (Мінск).
    Алейнік М.Г. Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэках: асноўныя этапы арганізацыі і правядзення (Масква).
    Гарбачова Л.В. Інтэграваная мадэль інфармацыйнага рэсурсу па культуры і мастацтву: да стратэгіі развіцця (Мінск).
    Грэчаноўская Г.Р. Індэксаванне ўваходнага патоку дакументаў для фарміравання масіваў электроннага каталога (Мінск).
    Далгаполава А.Е. Рэкламная дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў сучаснай інфармацыйнай сітуацыі (Мінск).
    Ероха Т.А. Вывучэнне эфектыўнасці даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання ў НББ (Мінск).
    Зелянеўская Н.П. BELMARC-фармат як нацыянальны бібліяграфічны фармат (Мінск).
    Зямскова В.А. Правілы каталагізацыі ва ўмовах прымянення фармату BELMARC (Мінск).
    Ільіна С.У. Адрозненне фармату BELMARC ад UNIMARC (Мінск).
    Казючыц Р.К. Пытанні арганізацыі краязнаўчай дзейнасці гарадскіх бібліятэк (Маладзечна).
    Казючыц Р.К. Роля краязнаўства ў адраджэнні нацыянальнай культуры. Краязнаўчая работа бібліятэк (Маладзечна).
    Казючыц Р.К. Стан і перспектывы работы бібліятэк Рэспублікі Беларусь па краязнаўству (Барысаў).
    Касілава Н.М. Чытанне дзяцей у люстэрку бібліятэчнай сацыялогіі: вопыт НББ па даследаванню структуры і дынамікі чытання дзяцей і падлеткаў Беларусі (Мінск).
    Касінская А.І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі (Гомель).
    Квасава Т.А. Бібліятэка - цэнтр культурных і духоўных сувязей паміж людзьмі (Асіповічы).
    Квасава Т.А. Сувязі бібліятэкі з грамадскасцю як сродак фарміравання іміджу (Клімавічы).
    Квасава Т.А. Бібліятэка і дзіцячы чытач: дзейнасць па карэкцыі дывіянтных паводзін (Барысаў).
    Киреева Г.В. Гродненские издания XVIII в.: К созданию национальной ретроспективной библиографии Беларуси (Польшча, Катавіцы).
    Киреева Г.В. Могилевские старообрядческие Псалтыри XVIII в. в библиотеках и музеях Беларуси (Магілёў).
    Кірэева Г.У. Праблемы распрацоўкі фармату BELMARC для старадрукаваных выданняў і выкарыстанне яго ў стварэнні нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі (Санкт-Пецярбург).
    Кірэева Г.У. Рукапісы, старадрукаваныя і рэдкія выданні на нямецкай мове ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (ням. мова) (Мінск).
    Кірухіна Л.Г. Вынікі навукова-даследчай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і галоўныя накірункі яе развіцця (Мінск).
    Кірухіна Л.Г. Калекцыя аўтографаў дзеячаў рускай культуры ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. (Масква)
    Кручкова А.М. Камплектаванне і апрацоўка нямецкамоўнай літаратуры ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (ням. мова) (Мінск).
    Курыліна Л.І. Міжбібліятэчны абанемент: ад лакальных задач да канцэпцыі развіцця (Мінск).
    Мураўёва А.В. Бібліяграфазнаўства: набыткі і праблемы (Мінск).
    Мыльнікава Л. М. Інавацыйныя працэсы абслугоўвання карыстальнікаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Мінск).
    Мыхлік В.У. Перавагі машыначытальнай каталагізацыі пры апрацоўцы спецвідаў па мастацтву (Мінск).
    Рошчына Т.І. Захаванне нацыянальнай кніжнай спадчыны: асноўныя напрамкі дзейнасці (Мінск).
    Рошчына Т.І. Памяць Беларусі: вынікі, праблемы і перспектывы даследавання кніжнай спадчыны (Мінск).
    Рощина Т.И. Слоним в истории книжной культуры ВКЛ XVIII в.: Книгоиздание и книгособирание (Польшча, Катавіцы).
    Рысева Ж.С. Камплектаванне бібліятэчных фондаў электроннымі рэсурсамі: сёння і заўтра (Мінск).
    Рыхлова В.А. Гісторыя бібліятэчнай справы на Беларусі праз кантэкст дакумента: стварэнне базы для навуковых даследаванняў у галіне бібліятэказнаўства (Мінск).
    Сабалеўская В.А. Бібліятэказнаўства: навуковае і метадычнае забеспячэнне галіны (Мінск).
    Сабалеўская В.А. Нарматыўна-прававое забеспячэнне ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў (Гомель).
    Сабалеўская В.А. Узаемадзеянне бібліятэк Беларусі і Расіі (Мурманск).
    Сапега Т.А. Кніга ў літаратурным музеі і музеі кнігі: параўнальны аспект (Мінск).
    Селькіна Г.С. Web-сайт Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як дынамічны інфармацыйны рэсурс (Мінск).
    Сёмкіна В.В. Чытач як аб'ект даследавання (Мінск).
    Сівакова А.А. Камплектаванне бібліятэчных фондаў: праблемы каардынацыі і кааперацыі (Мінск).
    Сільнова Л.Д. Аўтографы А.Сапунова на кнігах у фондзе аддзела беларускай літаратуры НББ (Мінск).
    Сільнова Л.Д. Надпісы на кнігах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, звязаныя з імем Аляксея Сапунова (Віцебск).
    Сільнова Л.Д. Спроба рэканструкцыі бібліятэкі Мітрафана Доўнар-Запольскага (Рэчыца).
    Сільнова Л.Д. Фрагменты прыватных бібліятэк у фондах НББ (Мінск).
    Чыбірова І.М. Вывучэнне запытаў карыстальнікаў на замежныя часопісы: вынікі даследавання (Мінск).
    Шарамецьева А.А. Арганізацыя работы з электроннымі інфармацыйнымі рэсурсамі ў бібліятэцы (Мінск).
    Шарамецьева А.А. Улік і каталагізацыя электронных інфармацыйных рэсурсаў (Мінск).
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Работы, изданные в 1998 г.
  Работы, изданные в 1999 г.
  Работы, изданные в 2000 г.
  Работы, изданные в 2001 г.
  Работы, изданные в 2002 г.
  Работы, изданные в 2003 г.
  Работы, изданные в 2004 г.
  Работы, изданные в 2005 г.
  Работы, изданные в 2006 г.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007