Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ В 2002 Г.
Інфармацыйныя выданні
    Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва: Інфарм.-аналіт. зб. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 6 разоў у год. 140 экз.
    Асноўныя службовыя дакументы / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год. 180 экз.
    Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара, 2003 / Склад. Г.В. Брага. - Мн., 2002. - 76 с.
    Хроніка культурнага жыцця / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 120 экз.
Бібліяграфічныя выданні
    Беларуская мова, літаратура, мастацтва, 2000: Бібліягр. паказ. / Склад. Т.Я.Мамедава. - Мн., 2002. - 162 с.
    Грамадскія навукі: Бібліягр. інфарм. / Давед.-інфарм. аддз. Штомес. 90 экз.
    Зводны каталог новых замежных кніг, якія паступілі ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у 1999 г. / Давед.-інфарм. аддз. Штокварт. 50 экз.
    Издания петровского времени в фонде Национальной библиотеки Беларуси: Книги гражданской печати 1708 - 1725: (Каталог коллекции) / Нац. б-ка Беларуси; Сост. Н.И. Романова. - Мн.: Изд. ООО "Красико-Принт", 2002. - 48 с. - (Книжные сокровища Беларуси).
    Новая літаратура па культуры і мастацтву: Бібліягр. інфарм. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 110 экз.
    Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Навук.-бібліягр. аддз. 1 730 экз.
    Сводный указатель литературы, предлагаемой для перераспределения / Отд. обменно-резервных фондов и информ. по депозитар. хранению. 2 раза в год. 60 экз.
    Адам Іосіфавіч Мальдзіс. Да 70-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Т.І. Рошчына. - Мн., 2002. - 80 с.
    Беларуская літаратура і падлетак: Теарэтыка-метадычны аспект / Нац. б-ка Беларусі; Склад. В.А. Рыхлова. - Мн., 2002. - 44 с.
    Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі: Агляд дзейнасці (1996-2000 гг.) / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Н.М. Касілава. - Мн., 2002. - 30 с.
    Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі; Склад.: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. - Мн.: Выд. ТАА "Красіка-Прынт", 2002. - Вып. 5.-176 с.
    Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь / М-ва культуры Рэспублікі Беларусь, Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2002. - 60 с.
    Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі: Прыкладная бібліяграфічная мадэль / Нац. б-ка Беларусі; Аўт. прадмовы, склад. Н.М. Касілава. - Мн., 2002. - 88 с.
    Мастацтва беларускіх старадрукаў. Выданні Пятра Мсціслаўца: Камплект паштовак - 29 шт. [З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі] / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Г.У. Кірэева; На бел., рус. і англ. мовах. - Мн.: УП МФКД, 2002. - (Кніжныя скарбы Беларусі).
    Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15 - 16 верас. 2000 г.) / Нац б-ка Беларусі; Склад. Т.І. Рошчына. - Мн.: Выд. ТАА "Красіка-Прынт", 2002. - 272 с.
    Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў. Зб. навук. прац / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Л. Г. Кірухіна. - Мн.: Выд. ТАА "Красіка-Прынт", 2002. - 192 с.
    С любовью о библиотеке: История библиотеки в воспоминаниях / Нац. б-ка Беларуси; Авт.-сост. Л.М. Михальчук, Л.И. Курилина. - Мн., 2002. - 144 с.
    Формирование духовно-нравственных ценностей у детей и подростков в условиях библиотеки: Метод. рекомендации / Нац. б-ка Беларуси; Сост. Т.А. Квасова. - Мн., 2002. - 36 с.
    Чарнобыль, 1995 -1997: Навук.-дапам. паказ. / Нац. б-ка Беларусі і інш.; Склад.: А.І. Касінская, З.А. Пятроўская і інш. - Мн., 2002. - 438 с.
ПУБЛIКАЦЫI СУПРАЦОЎНIКАЎ БIБЛIЯТЭКI
ў 2002 г.
    Аксёнава Т. "Нацыянальную бібліятэку будуем талакой" / Гутарку вёў С. Протас // Звязда. - 2002. - 26 ліп.
    Аксенова Т.В. Проблемы интеграции информационных ресурсов библиотек Беларуси // Аперат. інфарм. па праблемах культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 1. - С. 52 - 56.
    Аксенова Т.В., Ильина С.В. Создание баз данных национальных авторитетных записей в Беларуси // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 146 - 149.
    Алейнік Г. Мара становіцца явай, альбо Будзем месціцца ў новым будынку / Гутарыў У. Новік // Настаўн. газ. - 2002. - 27 чэрв. - С. 4.
    Алейнік Г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі як носьбіт культурнай спадчыны: Вытокі, сучаснасць, арыентацыя // Бібл. свет. - 2002. - № 3. - С. 5 - 8.
    Алейнік Г. Нацыянальная бібліятэка - гэта храм ведаў і памяці... / Гутарыла Т. Абакумоўская // Рэспубліка. - 2002. - 19 ліп. - С. 3.
    Алейнік Г.М. Пабудуем бібліятэку разам! // Культура. - 2002. - № 38. - С. 2.
    Алейнік Г.М. Праект "Беларуская Нацыянальная бібліятэка" пачаў рэалізоўвацца: Напярэдадні 80-годдзя з дня заснавання НББ на пытанні нашага карэспандэнта адказвае яе дырэктар / Гутарыла Т. Антонава // Культура. - 2002. - № 35. - С. 3 - 4.
    Алейнік Г.М., Крамарэнка В.У., Вінаградаў М., Шохіна Л. Прымаем архітэктурны выклік часу. І не толькі... / Гутарыў Г. Чыгір // Нар. газ. - 2002. - 17 жн. - (Праект веку).
    Алейнік М.Г. Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы. Асноў. этапы арганізацыі і правядзення // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 113 - 118.
    Олейник Г.Н. Основные направления создания и развития информационных ресурсов и технологий Национальной библиотеки Беларуси // Беларусь на пути к информационному обществу: Докл. ІІ Междунар. конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации: Беларусь на пути к информационному обществу" (Минск, 4 - 5 нояб. 2002 г.). - Мн.: БелИСА, 2002. - С. 107 - 110.
    Олейник Г.Н., Крамаренко В.В. Национальная библиотека - не склад книг, а культурный и духовный центр / Беседовал Г. Новиков // Мин. курьер. - 2002. - 18 сент. - С. 4 - 5.
    Олейник Г.Н. Социологические исследования в Национальной библиотеке Беларуси // Библиотечное дело - 2002: Тез. докл. 7-й Междунар. конф. (Москва 24 - 26 апр. 2002). - М., 2002. - С.
    Асаенок О.Е. Страны мира: природа, культура, традиции: Любителям путешествий: (Библиогр. список) // Новыя кнігі. - 2002. - № 3. - Дадат.
    Белоновская И.Л. Французский библиофильский переплет // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып. 5. - С. 83 - 90.
    Богаревич А.М. Особенности читательской аудитории Национальной библиотеки Беларуси: Результаты стат. анализа // Вхождение библиотек в информационное общество: Поиск гармонии - пути трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (23 - 25 окт. 2001 г.). Ч. 2. / Сост. Н.А. Яцевич. - Мн., 2002. - С. 7 - 12.
    Брага Г.В. Учитесь познавать прекрасное: В помощь эстетическому само-образованию: (Библиогр. список) // Новыя кнігі. - 2002. - № 5. - Дадат.
    Варанько К.Дз. Нацыянальная школа Беларусі: [Пра аднайменны бібліяграф. спіс, "Новыя кнігі", 2001, № 9] // Адукацыя і выхаванне. - 2002. - № 2. - С. 53.
    Варанько К. Сядоў Георгій Якаўлевіч (1877-1914): Да 125-годдзя з дня нараджэння // Геаграфія: праблемы выкладання. - 2002. - № 2. - С. 119-122.
    Варанько К. Сямёнаў-Цян-Шанскі Пётр Пятровіч // Геаграфія: Праблемы выкладання. - 2002. - № 3. - С. 123-125.
    Варанько К. Галоўная "скарбніца" краіны: 15 верасня НБ Беларусі споўніцца 80 гадоў // Настаўн. газ. - 2002. - 14 верас. - С. 7.
    Варанько К. Буйнейшы асяродак культуры: Нац. б-цы Беларусі - 80 гадоў // Адукацыя і выхаванне. - 2002. - № 9. - С. 79 - 80. (Імёны і падзеі ў датах).
    Варанько К. Юбілейныя даты 2002 года: [Пра чарговы вып. бібліягр. паказ. "Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара"] // Культура. - 2002. - 2 - 8 лют. - С.2.
    Ваучик В. К вопросу об оценке изданий, поступающих в библиотечные фонды по бесплатным каналам / Беседовала Л. Кирюхина // Бібл. свет. - 2002. - № 3. - С. 21 - 22.
    Вашкевич И.Е. Картографический фонд НББ: Современное состояние и перспективы // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 51 - 62.
    Гречановская А.Г., Маковец Т.А. Индексирование входного потока документов для формирования массивов электронного каталога // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 163 - 168.
    Давідоўскі Д.М. Пераклады "Крымскіх санетаў" Адама Міцкевіча на беларускую мову // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Вып. 5. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 152 - 159.
    Даўгаполава А.Е. Аб новых падыходах да фарміравання цэн на платныя паслугі бібліятэк // Бібл. свет. - 2002. - № 1. - С. 27.
    Даўгаполава А.Е. Выкарыстанне маркетынгавага падыходу ў дзейнасці НББ // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 130 - 133.
    Даўгаполава А.Е. Інфармацыйнае забеспячэнне маркетынгавай дзейнасці фірмаў і прадпрыемстваў: 3 замеж. вопыту // Актуал. прабл. фарміравання духоўнай і мастацкай культуры моладзі: Матэрыялы навук. канф. (26-27 крас. 1999 г.). - Мн., 2002, - С. 56 - 60.
    Долгополова Е.Е. Рекламная деятельность Национальной библиотеки Беларуси // Вестник БАЕ. - 2002. - № 2. - С. 15 - 16.
    Долгополова Е.Е. Формирование цен на платные услуги библиотек // Бюджетные организации: [Приложение к журналу "Главный бухгалтер"]. - 2002. - № 2. - С. 46 - 48.
    Дрыбин В.В. Информационная культура личности: (На примере библиогр.) // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 127 - 129.
    Ерохо Т.А. Изучение эффективности справочно-библиографического обслуживания // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 84 - 89.
    Яроха Т.А., Рошчына Т.І. Пераход на "лічбу" / Гутарыла К.Гуртавая // Культура. - 2002. - № 35. - С. 4.
    Зеленевская Н.П. ВеlМАRС-формат как национальный библиографический формат // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 138 - 141.
    Земскова О.А. Правила каталогизации в условиях применения формата ВеlМАRС // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 142 - 146.
    Ильина С.В. Отличия формата ВеlМАRС от UNIMARC // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. -Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 133 - 138.
    Карсека В. Шчаслівы лёс калекцыі // Бібл. свет. - 2002. - № 2. - С. 20.
    Касілава Н.М., Максімава Т.М. Дзейнасць Савета БФК па садзейнічанні бібліятэчнай справe: Да 10-годдзя конкурсу "Бібліятэка - асяродак нацыяльнай культуры"// Хроніка культурнага жыцця. - 2002. - № 11. - С. 38 - 40.
    Касілава Н.М. Дзіцячыя бібліятэкі. на шляху часу: 1996 - 2000 гг. // Бібліятэка прапануе .- 2002. - № 4 .- С. 2 - 4.
    Касілава Н.М. Рэклама публічнай бібліятэкі: Аналіз рэклам. выданняў // Хроніка культурнага жыцця. - 2002. - №11.- С. 33 - 36.
    Касілава Н.М. Чытанне дзяцей у люстэрку бібліятэчнай сацыялогіі: Вопыт НББ па даслед. структуры і дынамікі чытання дзяцей і падлеткаў Беларусі // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 124 - 127.
    Косилова Н.Н. Заглянувшие в судьбу. По лабиринтам памяти. Звериное досье. // Планета-семья. - 2002. - № 2. - С. 5 - 7.
    Касінская А.І. Да ўвагі карыстальнікаў: База даных "Чарнобыль" [Рэклама] // Тэматычны план выпуску ведамаснай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі на 2002 год. - Мн., 2002. - Укладыш.
    Кашевская А.А. Социально-демографический портрет читателя научного зала // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 89 - 92.
    Квасава Т.А. Асветніцкая дзейнасць дзіцячых бібліятэк Беларусі на мяжы стагоддзяў // Традыцыі і перспектывы праваслаўнай адукацыі ў наступным тысячагоддзі: Матэрыялы VIІ Свята-Ефрасіннеўскіх чытанняў. - Мн., 2002. - С. 79 - 82.
    Квасова Т.А. Библиотечная программа "Жизнь нуждается в милосердии" // Хроніка культурнага жыцця. - 2002. - № 11. - С. 43 - 44.
    Киреева Г.В. Гродненские издания XVIII в.: К созданию национал. ретроспектив. библиогр. Беларуси // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып. 5. - С. 32 - 40.
    Киреева Г.В. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси как основа создания национальной ретроспективной библиографии Беларуси // EVA 2002: Материалы конф. "Информация для всех: Культура и технология информационного общества"(Москва, 2 - 7 дек. 2002 г.). - М.,2002. - С. 1-10-1 - 1-10-3.
    Киреева Г.В. Итоги и проблемы разработки формата ВеlМАRС: Создание библиогр. записей на старопечат. книги и отражение их в электронных базах данных // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 156 - 162.
    Киреева Г.В. Проблема создания полного библиографического репертуара белорусских изданий XVI-XVIII вв. // Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15-16 верас. 2000 г.). - Мн., 2002. - С. 67 - 75.
    Кірухіна Л.Г. Вынікі навукова-даследчай дзейнасці НББ і галоўныя напрамкі яе развіцця // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 10 - 16.
    Кірухіна Л.Г. Публічная бібліятэка як цэнтр сацыяльна-псіхалагічнай падтрымкі карыстальнікаў // Бібл. свет. - 2002. - № 1. - С. 7 - 8.
    Кирюхина Л.Г. Создание сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек // Соврем. компьютер. технологии в системах правовой информации (Правовая информатизация-2002): Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 ноября 2002 г. - Мн.: НЦПИ, 2002. - С. 108-111.
    Кирюхина Л.Г., Сороко В.Н. Хроника общественного объединения "Белорусская библиотечная ассоциация" (1992-2002): Основ. этапы развития // Бібл. свет. - 2002. - № 2. - С. 4 - 8.
    Курилина Л.И. Межбиблиотечный абонемент: От локал. задач к концепции развития // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 108 - 113.
    Левдикова О.В., Ваднева Н.И. Описание сети INTRANET НББ // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 173 - 176.
    Мазура В.Я. Асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі тэатральнага сезона 2001/2002 у драматычным мастацтве Беларусі: (Па матэрыялах рэспублік. друку) // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастатцтва. - 2002.- Вып. 4. - С. 24 - 56.
    Мазура В.Я. Асноўныя падзеі, стан і праблемы музычнага мастацтва Беларусі ў люстэрку перыядычнага друку за 2001 - пачатак 2002 г. // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002.- Вып.2. - С.4 - 20.
    Мазура В.Я. Новая беларуская драматургія і яе ўвасабленне на сцэне драматычных тэатраў рэспублікі: Па матэрыялах рэспублік. друку за 1999 - пачатак 2002 г. //Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 1. - С. 4 - 21.
    Мазура В.Я. Стан і праблемы прафесійнага харэаграфічнага мастацтва Беларусі ў люстэрку рэспубліканскага друку за 2000- пачатак 2002 г.// Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002.- Вып.2.- С. 37 - 53.
    Мазура В.Я. Стан і праблемы эстэтычнага выхавання і адукацыі школьнікаў і навучэнскай моладзі: Па матэрыялах сумеснай калегіі М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь і М-ва культуры Рэспублікі Беларусь ад 27.06.02 г. і матэрыялах рэспубліканскага друку) // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып.3. - С. 4-19.
    Мазуро О.Е. Интерпретация произведений Джузеппе Верди в белорусском музыкально-сценическом искусстве: (К 100-летию со дня смерти композитора). По материалам республик. печати // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 5 (2001). - С. 18 - 31.
    Мазуро О.Е. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске-2002" на страницах периодической печати (июль - август 2002 г.): Опыт, проблемы, перспективы // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 3. - С. 19 - 34.
    Мамедава Т.Я. Аматарам дэтэктываў і фантастыкі: Бібліягр. спіс // Новыя кнігі Беларусі. - 2002. - № 7. - Дадат.
    Мамедава Т.Я. Пра новыя "рэлігіі" ў Беларусі: [Пра дадатак "Проблемы распространения новой религиозности в Беларуси", "Новыя кнігі", 2002, № 8] // Адукацыя і выхаванне. - 2002. - № 9. - С. 63.
    Мамедова Т.Е. Проблемы распространения новой религиозности в Беларуси // Новыя кнігі Беларусі. - 2002. - № 8. - Дадат.
    Мамедава Т. Юбілейны выпуск [паказальніка "Беларуская мова, літаратура, мастацтва"] // ЛіМ. - 2002. - 9 жн. - С. 10.
    Тое ж // Культура. - 2002. - 10 - 16 жн. - (№ 31). - С. 2.
    Матусевіч Н. Бібліятэка // ЛіМ - 2002. - № 5. - С. 12.
    Мелеш Л.В. Использование источников издательско-книготорговой библиографической информации в работе отдела комплектования: (На примере Национальной библиотеки Беларуси) // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 5. - С. 31 - 48.
    Минченя Т. ЮНЕСКО и Национальная библиотека Беларуси // Бібл. свет. - 2002. - № 3. - С. 10 -11.
    Моргачева Н.А. Некоторые проблемы сохранности фондов // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 45 - 51.
    Мотульский Р. Библиотечный фонд республики как национальная ценность: проблемы формирования и использования // Бібл. свет. - 2002. - № 1.
    Мотульский Р.С. Классификация и типологизация библиотек // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2006. - № 2.
    Мураўёва А.В. Бібліяграфазнаўства: Набыткі і прабл. // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 24 - 28.
    Мыльникова Л.М. Инновационные процессы обслуживания пользователей // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 77 - 84.
    Мыхлик В.В. Преимущества машиночитаемой каталогизации при обработке спецвидов по искусству // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 168 - 172.
    Палий С.В. Инновационные подходы в формировании единого подсобного фонда // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 74 - 77.
    Пренц К.В. Пропаганда и популяризация историко-культурного наследия: Зарубежный опыт // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 2. - С. 20 - 37.
    Прэнц К.У. Праблемы гісторыка-культурнай спадчыны на старонках перыядычнага друку (2001 - сакавік 2002 г.) // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. -2002. - Вып. 1. - С. 41 - 51.
    Прэнц К.У. Хроніка музейнага жыцця - 2002 // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 6. - С. 4 - 17.
    Прэнц К.У. Хроніка найбольш значных падзей музейнага жыцця 2001 г. // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 6 (2001). - С. 4 - 20.
    Романова Н.И. Библиотека толочинских базилиан: (На материалах коллекции отдела рукописей, старопечатных и редких изданий Нац. б-ки Беларуси) // Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15-16 верас. 2000 г.). - Мн., 2002. - С. 137 - 141.
    Рошчына Т.І. Выданні пінскіх езуітаў (XVIII ст.) // Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15 - 16 верас. 2000 г.). - Мн., 2002. - С. 229 -235.
    Рошчына Т.І. Памяць Беларусі: Вынікі, прабл. і перспектывы даслед. кніж. спадчыны // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 28 - 39.
    Рошчына Т. Памяць Беларусі: Radziviliana // Бібл. свет. - 2002. - №. 3. - С. 9.
    Рошчына Т.І. Слонім у гісторыі кніжнай культуры Вялікага княства Літоўскага XVIII ст.: Кнігавыданне і кнігазборы // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып. 5. - С. 40 - 48.
    Рощина Т.И. Белорусские исторические книжные коллекции в фондах Национальной библиотеки Беларуси: (проблемы изучения) // Белорусский сборник: Ст. и материалы по истории и культуре Белоруссии. - СПб., 2002. - Вып. 2. - С. 199 - 202.
    Рысева Ж.С. Комплектование библиотечных фондов электронными информационными ресурсами // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 62 - 71.
    Рысева Ж. Что такое "база данных"? // Бібл. свет. - 2002. - №. 4.
    Рыхлова В.А. Бібліятэказнаўчыя даследаванні па гісторыі бібліятэчнай справы на Беларусі: Пошукі, здабыткі, вопыт // Гісторыя бібліятэк і бібліяфільства: Матэрыялы міждзяржаў. навук.-практ. канф. - Гомель, 2002. - С. 8 - 9.
    Рыхлова В.А. Бібліятэчная справа на Беларусі праз кантэкст дакумента // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 118 - 124.
    Сабалеўская В.А. Бібліятэказнаўства: Навуковае і метадычнае забеспячэнне галіны // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, - 2002. - С. 17 - 24.
    Сабалеўская В.А. Публічныя бібліятэкі ў 2001 годзе: Статыстычны расклад і каментарыі // Бібліяпанарама. - 2002. - № 5. - С. 1 - 5.
    Тое ж // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 5. - С. 15 - 33.
    Сабалеўская В.А. Улік бібліятэчных фондаў: Нарматыўна-прававое забеспячэнне // Бібл. свет. - 2002. - № 1. - С. 22.
    Соболевская О.А. Комментарий к постановлению Минкультуры РБ от 02. 10. 2001 г. № 14 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по учету и сохранности библиотечных фондов в Республике Беларусь" // Главный бухгалтер. Бюджетные организации. - 2002. - №1. - С. 39 - 41.
    Саверчанка Н.С. Ілюстраваная французская кніга XVIII ст. у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып 5. - С. 76 - 83.
    Сапега Т.А. Да праблемы музеефікацыі кніжных помнікаў бібліятэк // История библиотечного дела и библиофильства: Материалы межгос. науч.-практ. конф. - Гомель, 2002. - С. 62 - 64.
    Сапега Т. Да распрацоўкі канцэпцыі Музея кнігі ў Мінску // Музеі і культурная спадчына як частка глабальнай інфармацыйнай прасторы: Матэрыялы Міжнар канф., Мінск - Полацк, 8 - 11 крас 2002 г. - Б. м., [2002]. - С. 136-140.
    Сапега Т.А. Захаванне і даступнасць кніжных помнікаў у музеі кнігі і ў бібліятэцы // Здабыткі: Дакум помнікі на Беларусі - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып 5 - С. 22-28.
    Селькина Г.С. Технологическая служба НББ: Итоги пятилетней работы и направления дальнейшей деятельности // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 179 - 188.
    Сівакова А.А. Камплектаванне бібліятэчных фондаў: Праблемы каардынацыі і кааперацыі // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 39 - 45.
    Сільнова Л.Д. Зямля і людзі: [Пра кнігу С. Кошур "Вяртанне на Радзіму"] // ЛіМ. - 2002. - 25 кастр. - С. 6.
    Сільнова Л.Д. Кніга Дубоўкі: [Пра выхад у свет кнігі У. Дубоўкі "О, Беларусь, мая шыпшына…"] // ЛіМ. - 2002. - 6 снеж. - С. 14.
    Сільнова Л.Д. Марыя Вайцяшонак: (Да 60-годдзя з дня нарадж. бел. пісьменніцы) // Роднае слова. - 2002. - № 5. - С. 39.
    Сільнова Л.Д. Надпісы на кнігах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, звязаныя з імем Аляксея Сапунова // Архіўная спадчына Віцебшчыны як крыніца вывучэння гісторыі краю: Матэрыялы архіў. чытанняў, прысвечаныя 150-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова. (Віцебск, 6 - 7 чэрвеня 2001 г.) - Мн.: БелНДІДАС, 2002. - С. 107 - 108.
    Сільнова Л.Д. "Паклаліся ў рад і ў радасць": [ Пра прэзентацыю кнігі А. Разанава "Ганноверскія пункціры"] // Культура. - 2002. - 28 снеж- 3 студз. - С. 17.
    Сільнова Л.Д. "Празрыстыя рачулкі цякуць, не выцякаючць...": Да 75-годдзя з дня нараджэння балг. паэта і перакладчыка Найдана Вылчава / Падр. Людка Сільнова // Родная мова. - 2002. - № 8. - С. 105 - 107.
    Сільнова Л. Рыцар Дажджу: (Да 55-годдзя паэта Юркі Галубка) // Тэрмапілы (Беласток). - 2002. - № 6. - С. 189 - 194.
    Сільнова Л.Д. Спроба рэканструкцыі бібліятэкі М.В. Доўнар-Запольскага // Трэція міжнар. Доўнарскія чытанні. Рэчыца, 14 - 15 верасня 2001 г. - Мн.: Бел. кнігазбор, 2002. - С. 105 - 109.
    Тое ж // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Вып. 5. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 90 - 109.
    Сільнова Л.Д. "У горадзе валадарыць Рагвалод, горад радуецца Рагнедзе": Суадносіны катэгорый "мужчынскага" і "жаночага" у феномене гарадской культуры // Беларускі горад у часе і прасторы: 500 гадоў Полац. магдэбургіі: Зб. навук. прац. - Наваполацк, 2001. - С. 232 - 234.
    Сільнова Л.Д. Фрагменты прыватных бібліятэк у фондах НББ // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 71 - 74.
    Сільнова Л.Д. Чырвоны і ружовы конікі Ларысы Густавай: [Пра маст. выст. у НББ] // ЛіМ. - 2002. - 11 студз. - С. 14.
    Сильнова Л.Д. Вернувший жизнь книге: (О книге из фонда отдела белорус. лит.) // Во славу Родины. - 2002. - 25 мая. - С. 3.
    Собаль Р.С. Да ўвагі карыстальнікаў: База даных "Гісторыя Беларусі" [Рэклама] // Тэматычны план выпуску ведамаснай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі на 2002 год. - Мн., 2002. - Укладыш.
    Сокал М.В. Аптэка для душы // ЛіМ. - 2002. - С. 14 - 15.
    Сокал М.У. Абслугоўванне карыстальнікаў публічных бібліятэк: Нетрадыцыйныя падыходы // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 5. - 33 - 36.
    Стрепетилов М.В. Веб-сайт НББ: Состояние и перспективы // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 177 - 179.
    Сяргеева Т.М. Інфармацыйнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу ва ўстановах вучэбнага тыпу // Бібл. свет. - 2002. - № 3. - С. 28 - 29.
    Трус І. Аб стане публічных цэнтраў прававой інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Аперат. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. - 2002. - Вып. 5. - С. 4 - 10.
    Чибирёва И.М. Изучение спроса читателей как элемент маркетинговой деятельности Библиотеки в области формирования фонда периодической литературы // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: 3б. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002 - С. 92 - 107.
    Чибирёва И.М. Маркетинговая ориентация субъектов деятельности в условиях рынка // Социально-экономические, социально-политические и социально-культурные процессы в трансформирующемся обществе: Сб. материалов II внутриинститут. науч.-практ. конф. молодых учёных и аспирантов (Минск, 28 июня 2002 г.). - Мн.: "Современное слово", 2002. - С. 26 - 28.
    Шереметьева А.А. Учет и каталогизация электронных информационных ресурсов // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - С. 150 - 156.
    Яцынович Ю.А. Типографская деятельность "тушкинского старца" Л.А. Гребнева // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Мн.: Красіка-Прынт, 2002. - Вып. 5. - С. 72 - 76.
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Работы, изданные в 1998 г.
  Работы, изданные в 1999 г.
  Работы, изданные в 2000 г.
  Работы, изданные в 2001 г.
  Работы, изданные в 2002 г.
  Работы, изданные в 2003 г.
  Работы, изданные в 2004 г.
  Работы, изданные в 2005 г.
  Работы, изданные в 2006 г.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007