Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ В 2003 Г.
Інфармацыйныя выданні

 • Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва: Інфарм.-аналіт. зб. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 6 разоў у год. 120 экз.
 • Актуальныя праблемы культуры и мастацтва
 • Асноўныя службовыя дакументы / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год. 120 экз.
 • Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара, 2004 / Склад. Г.В. Брага. - Мн., 2003. - 89 с.
 • Хроніка культурнага жыцця / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 110 экз.

  Бібліяграфічныя выданні
 • Беларуская мова, літаратура, мастацтва, 2001: Бібліягр. паказ. / Склад. Т.Я.Мамедава. - Мн., 2003. - 163 с.
 • Грамадскія навукі: Бібліягр. інфарм. / Давед.-інфарм. аддз. Штомес. 80 экз.
 • Зводны каталог новых замежных кніг, якія паступілі ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у 1999 г. / Давед.-інфарм. аддз. Штокварт. 50 экз.
 • Новая літаратура па культуры і мастацтву: Бібліягр. інфарм. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 100 экз.
 • Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Навук.-бібліягр. аддз. 1 290 экз.
 • Сводный указатель литературы, предлагаемой для перераспределения / Отд. обменно-резервных фондов и информ. по депозитар. хранению. 2 раза в год. 70 экз.
 • Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі: Анат. бібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі: Аўтар-складальнік Г.Я. Галенчанка: Рэд. Т.І. Рошчына. - Мн.: Выдавецкае ТАА "Красіка-Прынт", 2002. - 176 с.
 • Чарнобыль, 1998 - 2000: Навук.-дапам. паказ. / Нац. б-ка Беларусі і інш.; Склад.: А.І. Касінская, З.А. Пятроўская і інш. - Мн., 2003. - 292 с.
 • Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Максім Багдановіч і іншанацыянальныя культуры". - Мн., 2003. - 207 с.
 • Щавинская Л., Лабынцев Ю. Литература белорусов Польши (XV - XIX вв.) / Рос. акад. наук; Ин-т славяноведения; Нац. б-ка Беларуси. - Мн., 2003. - 228 с.

  ПУБЛІКАЦЫІ СУПРАЦОЎНІКАЎ БІБЛІЯТЭКІ ў 2003 г.
 • Алейник М. Изучение рынка информации как основное условие успешного функционирования библиотеки // Бібл. свет. 2003. № 4. С. 23 - 25.
 • Богаревич А.М. Информационные потребности читателей как фактор формирования фонда Национальной библиотеки Беларуси: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: (05.25.03.) / Белорус. гос. ун-т культуры. Мн., 2003. 19 с.
 • Брага Г.В. Белорусы на карте мира / Г.В. Брага, К.Д. Воронько // Медный всадник / Петровская академия наук и искусств. 2002. № 10. С. 149 - 153.
 • Варанько К.Дз. Да 75-годдзя з дня нараджэння Чынгіза Айтматава / К.Дз. Варанько // Веснік адукацыі. 2003. № 12. С. 67 - 68.
 • Варанько К.Дз. Пастэр Луі (1822 - 1895): Да 180-годдзя з дня нараджэння // Біялогія: праблемы выкладання. 2003. № 1. С.117 - 120.
 • Варанько К.Дз. Практык і рэфарматар выхавання: Да 125-годдзя з дня нараджэння Я. Корчака / К.Дз. Варанько, Г.В. Брага // Адукацыя і выхаванне. 2003. № 7. С. 71 - 72.
 • Варанько К.Дз. "Чудак, неизменно веселый...": Да 100-годдзя з дня нараджэння М.А.Святлова / К.Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. 2003. № 6. С. 72 - 73.
 • Воронько Е.В. В помощь абитуриенту: [Информация об одноименном библиографическом списке в "Новых книгах", 2003, № 4] / Екатерина Воронько // Знамя юности. 2003. 5 июля. С. 9.
 • Вашкевич И.Е. Японская литература в фондах Национальной библиотеки Беларуси // Беларусь - Японія: Матэрыялы Другіх міжнар. чытанняў, прысв. памяці Іосіфа Гашкевіча, Мінск - Астравец, 9 - 10 кастр. 2002 г. Мн., 2003. С. 148 - 163. (Беларусіка = Albaruthenika; 25).
 • Дрыбин В.А. Алгоритмизация информационного общения и ее значение // Бібл. свет. 2003. № 2. С. 20 - 22.
 • Ильина С. Разработка национальной базы авторитетных данных в Беларуси // Бібл. свет. № 3. С. 23 - 25.
 • Касілава Н. Аб выніках рэспубліканскага агляду-конкурсу "Бібліятэка дзецям. Бібліятэка для дзяцей" // Бібл. свет. 2003. № 3. С. 3 - 4.
 • Касілава Н.М. Дзіцячыя бібліятэкі ў 2002 г. // Бібліятэка прапануе. 2003. № 5. С. 5 - 8.
 • Касілава Н. На хвалі літаратуразнаўства // Бібл. свет. № 3. С. 27 - 28.
 • Косилова Н.Н. Акулий феномен. Русские крокодилы. Возможно ли? // Планета - семья. 2003. №3. С. 49.
 • Косилова Н.Н. Библиотека семейного чтения г.Осиповичи // Планета - семья. 2003. №3. С. 54.
 • Косилова Н.Н. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности и библиотека // Планета - семья. 2003. №3. С.55.
 • Косилова Н.Н. Друзья детей и родителей // Планета - семья. 2003. № 5. С.53 -55.
 • Косилова Н.Н. За юридической информацией в... библиотеку? Да! // Планета - семья. 2003. № 6. С.52.
 • Косилова Н.Н. Заглянувшие в судьбу // Бібл. свет. 2003. №3. С.28.
 • Косилова Н.Н. Заглянувшие в судьбу // Планета - семья. 2003. № 1.С. 56.
 • Косилова Н.Н. Звериное досье // Планета - семья. 2003. № 1.С. 58.
 • Косилова Н.Н. Книжная полка учителя // Минская школа. 2003. № 2. С. 72.
 • Косилова Н.Н. Образы детей в литературе и живописи // Планета - семья. 2003. № 5. С.59.
 • Косилова Н.Н. "Он вдохновенно грезил быть поэтом…"// Планета - семья. 2003. № 3. С.59.
 • Косилова Н.Н. По лабиринтам памяти // Планета - семья. 2003. № 1.С. 57.
 • Косилова Н.Н. По следу ветра // Минская школа. 2003. № 6. С.59.
 • Касінская А. Рэха Чарнобыля: Інфармацыя аб катастрофе стагоддзя ў базе даных Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Алена Касінская, Зоя Пятроўская // Бібл. свет. 2003. № 2. С. 13 - 15.
 • Квасава Т.А. Публічныя бібліятэкі на шляху да духоўнай асветы // Хроніка культурнага жыцця. № 5. 2003. С.24 - 26.
 • Квасова Т.А. Библиотека детям. Библиотека для детей // Планета - семья. 2003. №4. С. 48 - 51.
 • Квасова Т.А. Объединим усилия в интересах духовного возрождения общества // Материалы VIII Свято-Евфросиньевских чтений . Мн. 2003. С. 57 - 58.
 • Квасова Т.А. Ориентир на здоровый образ жизни // Хроніка культурнага жыцця. 2003. № 10. С. 32 - 34.
 • Кірухіна Л.Г. Публічныя бібіліятэкі ў інфармацыйную эпоху. Маніфест публічных бібліятэк. Праект "PULMAN", праграма "Электронная Еўропа"// Бібл. свет. № 3. С. 11.
 • Кірухіна Л.Г. Тэндэнцыі развіцця публічных бібліятэк Беларусі: Рэаліі і патрэбнасць грамадства // Бібл. свет. 2003. № 1. С. 10 - 14.
 • Кирюхина Л.Г. В библиотеке нет камер слежения; Беседовала А. Лешкевич // Комс. правда в Белоруссии. 2003. 26 апр. С. 9.
 • Лаўрык Ю.М. Belarusian Warning Inscriptions in Old Printed Book XVI - XVIII // New Zealand and Slavonic Jornal. 2003. P. 73 - 83.
 • Мазура В.Я. Актуальныя праблемы сучаснай тэатральнай адукацыі на прыкладзе развіцця беларускай тэатральнай школы і некаторых краін блізкага і далёкага замежжа. (Па матэрыялах друку) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып. 3. С. 25 - 58.
 • Мазура В.Я. Асноўныя падзеі ў галіне міжнародных сувязей драматычных і лялечных тэатраў Беларусі (2001 - сярэдзіна 2003 г.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.4 - 5. С. 4 - 16.
 • Мазура В.Я. Асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі тэатральнага сезона 2002/2003 у драматычным мастацтве Беларусі. (Па матэрыялах рэспубліканскага друку) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.4 - 5. С. 35 - 59.
 • Мазура В.Я. Маладая беларуская рэжысура: стан, праблемы і здабыткі ў справе падрыхтоўкі і дзейнасці кадраў. (Па матэрыялах друку) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.1. С. 5 - 20.
 • Мазура В.Я. Стан, праблемы і новыя напрамкі філарманічнай дзейнасці на прыкладзе канцэртных устаноў краін блізкага замежжа і Беларусі. (Па матэрыялах друку за 1999 - пачатак 2003 г.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.2. C. 3 - 21.
 • Мазура В.Я. Сучасны стан і напрамкі творчай дзейнасці ТА "Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь". (Па матэрыялах перыядычнага друку за 2001 - люты 2003 гг.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.1. С. 20 - 36.
 • Маліноўская А.М., Нарчук І.В. Беларускі каляндар - 2004 // Хроніка культурнага жыцця. 2003. № 7. С. 17 - 63.
 • Матульскі Р.С. Бібліятэка - духоўная скарбніца нашага народа / Гутарыла С. Сачанка // ЛіМ. 2003. 29 жн. С. 14 - 15.
 • Акуліч У.А., Дзямешка Л.А., Матульскі Р.С. і інш. Бiблiятэказнаўства: Метад. указ. да дзярж. экзаменаў для студэнтаў аддзялення бiблiятэказнаўства i бiблiяграфii факультэта завочнага навучання / Бел. ун-т культуры. - Мн., 2003. - 36 с.
 • Матульскі Р.С. "Генетычны" код дырэктара / Гутарыў Дз. Голін // Культура. 2003. № 13 (571). С. 2.
 • Матульскі Р.С. Сістэма каштоўнасцей як метадалагічная база фарміравання прынцыпаў дзейнасці бібліятэк // Сацыяльна-гуманітарныя навукі ў сістэме вышэйшай школы: Матэрыялы міжвуз. навук.-метад. канф., 5 - 6 лютага 2002 г., Мінск / БДУ культуры. Мн., 2003. С. 136 - 140.
 • Мотульский Р.С. Аксиологические детерминанты принципов деятельности библиотек // Науч. и техн. б-ки. 2003. № 3. С. 51 - 55.
 • Мотульский Р.С. Белорусские издатели российским библиотекам // Учебная и методическая литература для учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования: Сводный аннотированный каталог и тематические планы издательств. М.: Центральный коллектор библиотек, 2003. С. 514.
 • Мотульский Р.С. Библиотека как социокультурный институт: Теорет.-методол. аспект: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук: (05.25.03.) / Белорус. гос. ун-т культуры. Мн., 2002. 45 с.
 • Мотульский Р.С. Библиотечная статистика [Рецензия на научно-практический сборник "Библиотечное дело - ХХI век" и монографию Н.А. Низового "Украінська статистика друку: основні этапы становлення і розвитку"] // Бібл. свет. 2003. № 2. С. 29.
 • Мотульский Р.С. В Минске вышла в свет книга А.А. Акаева "Киргизская государственность и народный эпос "Манас" на белорусском языке // Слово Кыргызстана. 2003. 2 дек.
 • Мотульский Р.С. Информационно-технологическое обеспечение нового здания Национальной библиотеки Беларуси //Стратегия формирования информационного общества в Республике Беларусь: Доклады ІІІ Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации в Республике Беларусь: Стратегия формирования информационного общества" (Минск, 3 - 4 ноября 2003 г.). - Мн., 2003.С.69 - 71.
 • Мотульский Р.С. Национальная библиотека Беларуси: новое здание - новая концепция развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2003. № 2. С. 32 - 35.
 • Мотульский Р.С. Национальная библиотека Беларуси: новый этап развития // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Десятая междунар. конф. "Крым-2003", Судак, 7 - 15 июня 2003 г.: Тр.: [В 3 т.]. М.: Изд-во ГПНТБ, 2003. Т. 1. С. 77 - 79.
 • Мотульский Р.С. Особенности трансформация библиотек в период перехода к информационному обществу // Культура и образование в информационном обществе: Материалы междунар. науч. конф., Краснодар, 16 - 18 сент. 2003 г. Краснодар, 2003. С. 216 - 218.
 • Мотульский Р.С. Роман с Ленинкой / Беседовала А. Телешева // Республика. 2003. 18 апреля. С. 3.
 • Мотульский Р.С. Случайных людей в штате библиотеки нет / Беседовала А. Михайлова // Мин. курьер. 2003. 11 апр. С. 23.
 • Motulski R. Architectural and technological features of the new building for National Library of Belarus: Annual Report to CDNL 2002-2003 // Conference of Directors of National Libraries: World Library and Information Congress 69th IFLA General Conference and Council, 1-9 August 2003, Berlin, Germany. Berlin, 2003. P. 115 - 116.
 • Motulski R. "Nederlanders gebruiken de bibliotheek meer voor invulling van hun vrije tijd": Mini-interview // BibliotheeBlad [Нидерланды]. 2003. № 3. P. 32.
 • Прэнц К.У. Бібліятэчныя праекты Інстытута імя Гётэ: 1993 - 2003 // 10 гадоў Інстытуту імя Гётэ ў Мінску. Мн.: Тэхналогія, 2003. С. 34 - 37.
 • Прэнц К.У. Гётэ-Інстытут Інтэр Нацыёнэс у культурным жыцці Беларусі (1993 - 2003 гг.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.2. С. 36 - 64.
 • Прэнц К.У. Культурный туризм // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.2. С. 21 - 35.
 • Прэнц К.У. Міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін 2003 г. у Беларусі. З вопыту арганізацыі і правядзення // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.4 - 5. С. 16 - 26.
 • Прэнц К.У. Міжнародныя сувязі Беларусі ў галіне выяўленчага мастацтва. 2002 г. // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып.4 - 5. С. 60 - 77.
 • Романова Н.И. Частное книжное собрание П.П. Потоцкого в истории культуры Украины, России и Беларуси // Могилянські чітання 2002 року: Зб. наук. праць / Нац. Киево-Печерський іст.-культ. заповідник. Киiв, 2003. С. 399 - 405.
 • Рошчына Т. Дарагастайскія ў гісторыі кніжнай культуры Беларусі // Памяць: Ашмянскі р-н: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі.- Мн., 2003. - С. 62 - 66.
 • Рошчына Т. Куды ў вайну вывезены беларускія каштоўнасці: У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшлі Трэція Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні "Кніга Беларусі: Повязь часоў" // Голас Радзімы. 2003. 16 кастр. С. 5.
 • Рошчына Т.І., Фурс А.П. Храптовічаў бібліятэка // Беларуская энцыклапедыя. У 18-ці т. - Мн.: БелЭН, 2003. - Т.17. Хвінявічы-Шчытні. С. 59.
 • Рощина Т.И. Белорусские исторические книжные коллекции в фондах Национальной библиотеки Белоруссии (проблемы изучения) // Белорусский сборник: Ст. и материалы по истории и культуре Белоруссии. СПб. 2002. Вып.2. С. 199 - 202.
 • Рыхлова В.А., Рынкевіч У.І. Артур Бартэльс: талент пісьменніка і мастака // Роднае слова. 2003. № 7. С. 92 - 99.
 • Рыхлова В.А. Праз асобу кожнага // Культура. 2003. 29 лістап. - 5 снеж. (№ 48). С. 7.
 • Рыхлова В.А. Стварэнне матывацыі да мастацкага чытання на аснове твораў беларускіх пісьменнікаў // Беларуская мова і літаратура. 2003. № 5. С. 76 - 90.
 • Рыхлова В.А. Узростава-псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання твораў беларускай мастацкай літаратуры падлеткамі // Акадэмік М.А. Лазарук і праблемы літаратурнай адукацыі ў Беларусі: Матэрыялы рэсп. мемар. навук. чытанняў "Навукова-педагагічная і літаратуразнаўчая спадчына акадэміка М.А. Лазарука", Мінск, 4 кастр. 2001 г. - Рэдкал.: А.І. Бельскі і інш. Мн.: НІА, 2003. С. 235 - 241.
 • Сабалеўская В.А. Вынікі першага рэспубліканскага конкурсу навуковых работ // Бібл. свет. 2003. №2. С.8.
 • Сабалеўская В.А. Справаздача аб рабоце камітэта нарматыўна-рэгламентуючай дакументацыі // Бібл. свет. 2003. № 2. С.7.
 • Сапега Т.А. Да вызначэння паняцця "музей кнігі" // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы ІV Міжнароднай навуковай канферэнцыі / М-ва культуры РБ; Ін-т гісторыі НАН Беларусі; Нац. Полацкі гіст.-культурны музей-запаведнік; Укл. Т. Джумантаева. - Полацк: НПГКМЗ, 2003. С. 234 - 240.
 • Сапега Т.А. Папулярызацыя кніжных помнікаў бібліятэк // Вестник молодежного научного общества: Науч. журнал. Спец. вып. "Культура Беларуси в ХХІ веке". 2003. Ноябрь. С. 25 - 26.
 • Сапега Т. Польская кніга ў экспазіцыі Музея кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: да распрацоўкі канцэпцыі // Гісторыя выдавецкай дзейнасці ў Польшчы і Беларусі ў XVI - XX стст.: Зб. навук. арт. Мн., 2003. С. 70 - 76.
 • Сапега Т.А. Роль книги в формировании национального самосознания: К созданию концепции Музея книги в Минске // Могилянські чітання 2002 року: Зб. наук. праць / Нац. Киево-Печерський іст.-культ. заповідник. - Киiв, 2003. С. 412 - 417.
 • Сапега Т.А. Сучасныя музейныя падыходы да кнігі // Сборник научных статей по материалам Международного научно-образовательного форума "Европа - 2002", 4 июня 2002 г., ЕГУ / Сост. С.Д. Курочкина. Мн., 2003. С. 310 - 317.
 • Сергеева Т.Н. Берегите Землю!: Сценарий по мотивам рассказа Юрия Яковлева "Солнце с белыми лучами" // Бібл. свет. 2003. № 2. С. 30 - 32.
 • Сяргеева Т.М. Семінар вачыма вядучага спецыяліста // Бібліятэка прапануе. 2003. №5. С. 20 - 21.
 • Сільнова Л. Пра Міколу Ермаловіча // Куфэрак Віленшчыны. 2002. №2 (7). С. 105 - 106.
 • Сокал М.У. Публічныя бібліятэкі Беларусі ў 2002 г.// Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 2003. Вып. 3. С. 45-53.
 • Трус І.М. Патрэбнасць у новых табліцах ББК адчуваецца ўсімі спецыялістамі бібліятэк краіны // Бібл. свет. 2003. № 2. С. 23.
 • Шишкин Д.В. Место сводного электронного каталога в информационном пространстве библиотеки: (На примере Беларуси) // Библиотечное дело - 2003: Гуманитарные и технологические аспекты развития: Материалы Восьмой междунар. науч. конф. (Москва, 24 - 25 апр. 2003 г.). М., 2003. С. 134 - 135.

 • Сільнова Л. Вера беларуса: [Эсэ] // Наша Ніва. 2003. 25 крас.
 • Сільнова Л. "Вось і ўсё, што я зрабіла..."; Дзіця; Два псеўдафіласофскія эцюды; "Каханы мой, мой апантаны!"; Слухаю народную песню; "Вясна": Вершы / Пер. з бел. Г. Артханава // Из века в век . Бел. поэзия : Стихотворения. Мн., 2003. С.550 -559. На бел., рус. яз.
 • Сільнова Л. Дыханне жыцця; Прагулка па Мілградзе; Я вучуся; Вілейка; Вінаградная кніга душы; Возера; Пакора: (Ля руінаў замка ў Навагрудку); Кветкі і зоры; Scripta manent: Вершы // Наша вера. 2002. № 4. С. 74 - 75.
 • Сільнова Л. Імя тваё -- свет: Вершы // Дзеяслоў. 2003. № 4. С. 80 - 83.
 • Cільнова Л. Калядная казка ; Тваё імя: Вершы // Краса і сіла : Анталогія бел. паэзіі ХХ ст./ Склад. М.Скобла; Навук. рэд. А. Пашкевіч. Мн.: Лімарыус, 2003. С.697 - 698.
 • Сільнова Л. На фотавыстаўцы Льва Дашкевіча: Верш // Краязнаўчая газета. 2003. Верасень (№ 10). С. 6.
 • Сільнова Л. "Эх, пайсці і сілу сваю на ўвесь свет паказаць": Пераклады твораў Максіма Гарэцкага // Роднае слова. 2003. № 2. С. 102 - 103.
 • Silnova L. Вершы // Vilenica - 2003. Ljubljana, 2003. С. 264 - 275. - Тэкст паралел. на бел. і славен. мовах.
 • Сяргеева Т.М. Удзячнасць Браслаўшчыне: Лірыка // Брасл. звязда. 2003 № 14 - 19 лют.
 •  
  ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
    Работы, изданные в 1998 г.
    Работы, изданные в 1999 г.
    Работы, изданные в 2000 г.
    Работы, изданные в 2001 г.
    Работы, изданные в 2002 г.
    Работы, изданные в 2003 г.
    Работы, изданные в 2004 г.
    Работы, изданные в 2005 г.
    Работы, изданные в 2006 г.
  ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
  НББ В ПРЕССЕ
  ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
  СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
  НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
  ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
   Карта сервера   
   
  Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
  Национальный правовой интернет-портал
  Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007