Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ В 2004 Г.

 • Алейнік М.Г. Библиотека как социальный институт на рынке информации: постановка проблемы // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 47 - 50.
 • Базылева-Ланько С.А. Организационно-педагогические аспекты использования компьютерных сетей в системе библиотечного обслуживания работников образования: Монография. - Мн.: УП ""Технопринт"", 2004. - 84 с.
 • Бураўкін А.Г. Сеткавыя інфармацыйныя рэсурсы нацыянальнай мастацкай літаратуры: праблемы стварэння // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 91 - 94.
 • Брага Г.В., Воронько Е.Д. "Муж благоверный, народу полезный..." (К 375-летию со дня рождения Симеона Полоцкого (1629-1680)" / Г.В. Брага, Е.Д. Воронько // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2004. - № 3. - С. 86-87.
 • Варанько К.Дз. Вялікі педагог і вучоны: 180 гадоў з дня нараджэння К.Дз. Ушынскага // Адукацыя і выхаванне. 2004. № 2. С. 72 - 73.
 • Варанько К.Дз. Выдатны майстар паэзіі: Да 90-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі А. Куляшова // Веснік адукацыі. 2004. № 2. С. 60 - 61.
 • Варанько К. Звонкія крыніцы. ""Аддам сваё жыццё…"" Золкі завеі: Да 100-гадовых юбілеяў А. Русака, М. Хведаровіча, П. Труса // ЛіМ. 2004. 14 мая (№ 20). С.15.
 • Варанько К. ""Новыя кнігі: на старонках беларускага друку"" // Род. слова. - 2004. - № 7. - С. 92.
 • Варанько К.Дз. Руплівец нашай старасветчыны: Да 190-годдзя з дня нараджэння Я.П. Тышкевіча // Веснік адукацыі. 2004. № 4. С. 66 - 67.
 • Варанько К.Д. 150 год з дня нараджэння Ю.М. Пэна (1854 - 1937), жывапісца, педагога // Маст. адукацыя і культура. 2004. № 3. С. 59 - 60.
 • Варанько К. Чалавек шматграннага таленту: Да 75-годдзя з дня нараджэння Васіля Макаравіча Шукшына (1929-1974) // Весн. адукацыі. - 2004. - № 7. - С. 64-65. Гомболевская И.Н. Особенности использования метода библиографической реконструкции Полоцкого иезуитского книгопечатания // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 318 - 320.
 • Верас Н.Я. Старабеларуская вучэбная кніга ў сучаснай беларускай рэтраспектыўнай бібліяграфіі / Верас Н.Я. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 203-230.
 • Давідоўскі Дз. Вяртанне творчасці Уладзіміра Дубоўкі чытанні // Бібл. свет. 2004. № 1. С. 20 - 22.
 • Давідоўскі Д.М. Уладзімір Дубоўка і Адам Бабарэка - вязні сумлення / Давідоўскі Д.М. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 292-297.
 • Далгаполава, А.Е. Аб новых падыходах да фарміравання цэн на платныя паслугі бібліятэк / А.Е. Далгаполава // Абласныя бібліятэкі: актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 82-87
 • Долгополова Е. НТБ Беларуси в информационной структуре маркетинга // Бібл. свет. 2004. № 3. С. 25 - 28.
 • Долгополова Е. Технологическая карта как основа расчета цены на библиотечно-информационные услуги // Бібл. свет. 2004. № 1. С. 30 - 31.
 • Дрыбин В. Философия библиотечно-библиографической деятельности // Бібл. свет. 2004. № 2. С. 24 - 26.
 • Дрыбин В.В. Взгляды Фридриха Эберта на профессию библиотекаря / В.В. Дрыбин // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2004. - № 4. - С. 80-82.
 • Ерохо Т. Поисковые системы в Интернет // Бібл. свет. 2004. № 3. С. 24.
 • Ерохо Т.А., Трус И.Н., Захаревич И.А. Правовые информационные ресурсы: корпоративное решение и проблемы доступа // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац. б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 87 - 91.
 • Ильина, С.В. Проблемы создания национальных баз данных авторитетных записей / С.В. Ильина // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : зб. навук. прац / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С.133-135.
 • Івашчанка, С.І. Інфармацыйна-бібліяграфічная дзейнасць / С.І. Івашчанка // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 23-28.
 • Иващенко С.И. Обслуживание пользователей цифровыми копиями диссертаций и авторефератов диссертаций / С.И. Иващенко // Парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество. Доклады ІV Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации в Республике Беларусь: парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество" (Минск, 10-11 ноября 2004 г.). - Минск: ГУ "БелИСА", 2004. - С. 49-51.
 • Касілава, Н.М. Абласная бібліятэка як навукова-метадычны цэнтр па арганізацыі абслугоўвання дзяцей і падлеткаў / Н.М. Касілава // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 10-16.
 • Касінская, А.І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі / А.І. Касінская // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 38-45.
 • Казючыц, Р.К. Асноўныя напрамкі краязнаўчай работы абласных бібліятэк / Р.К. Казючыц // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 28-38.
 • Киреева Г.В. Проблема создания полного библиографического репертуара белорусских изданий XVI-XVIII вв. // Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15-16 верас. 2000 г.). - Мн., 2002. - С. 67 - 75.
 • Кірухіна, Л.Г. Бібліятэчны фандрэйзінг : практычны аспект / Л.Г. Кірухіна // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 73-82.
 • Кирюхина Л.Г., Кузьминич Т.В. Инновационная миссия национальной библиотеки в и нформационной инфраструктуре страны / Кирюхина Л.Г., Кузьминич Т.В. // Парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество. Доклады ІV Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации в Республике Беларусь: парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество" (Минск, 10-11 ноября 2004 г.). - Минск: ГУ "БелИСА", 2004. - С. 38-41. .
 • Кирюхина Л.Г. Национальная библиотека Беларуси - национальный центр книговедения. Перспективы и направления развития // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 320 - 323.
 • Кірухіна Л.Г. Публічная бібліятэка як сацыякультурны інстытут у кантэксце рэгіёна // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 24 - 30.
 • Яцэвіч М.А. Крокі ў будучыню / Гутарыла Л.Г.Кірухіна // Бібл. свет. 2004. № 2. С. 26 - 30.
 • Косилова Н.Н. Необъяснимый Черчилль // Планета - семья. 2004. № 1. С. 50.
 • Косилова Н. Национальная библиотека Республики Беларусь предлагает / Н. Косилова // Минская школа. - 2004. - № 11. - С. 14-15.
 • Косилова Н.Н. ""Он вдохновенно грезил быть пророком"" // Бібл. свет. 2004. № 1. С. 23 - 25.
 • Косилова Н.Н. По лабиринтам памяти // Планета - семья. 2004. № 1. С. 51.
 • Кузьмініч Т.В., Саітава В.І. Гісторыя беларускай бібліяграфіі як кірунак сучаснага бібліяграфазнаўства: здабыткі і перспектывы // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 42 - 46.
 • Кузьмініч, Т.В. Нацыянальная бібліятэка Беларусі як цэнтр бібліяграфіі па айчыннай гісторыі / Кузьмініч Т.В. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 6-20.
 • Курыліна, Л.Г. Новыя напрамкі ў дзейнасці міжбібліятэчнага абанемента (МБА) / Л.Г. Курыліна // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 16-23.
 • Лаврик Ю.М. Белорусские книжные инскрипции ХVI-XVIII вв. // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 325 - 331.
 • Лаўрык Ю. Беларускія кніжныя інскрыпцыі XVI-XVІІI стст. / Лаўрык Ю. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 114-162.
 • Лаўрык Ю. Матэрыялы да англійска-беларускага тэрміналагічнага слоўніка па гісторыі кнігі і гістарычным кнігазнаўстве / Укл. Лаўрык Ю. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 300-316.
 • Мамедава Т. ""Шлях Перамогі"" // Настаўн. газ. - 2004. - 2 ліп. - С. 4.
 • Мотульский Р. Построение информационного общества // Бібл. свет. 2004. № 4. С. 6 - 8.
 • Матульскі Р.С. Грядет большое переселение книг / Записала О.Мытько // 7 дней. - 2004. - 23 сент. (№ 39). - С. 23.
 • Матульскі Р.С. Нацыянальная бібліятэка Беларусі: новы будынак - новы этап развіцця // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 14 - 20.
 • Мотульский Р. Книжки умные читать / Беседовала А.Телешева // Рэспубліка. - 2004. - 15 верас. - С. 4.
 • Мотульский Р. Концепция ХХІ века: Национальная библиотека Беларуси получит новое здание // Библиотеч. дело. 2004. № 2. С. 39 - 41.
 • Мотульский, Р.С. Национальная библиотека Беларуси как государственный информационный и социокультурный центр страны / Р.С. Мотульский // Парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество. Доклады ІV Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации в Республике Беларусь: парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество" (Минск, 10-11 ноября 2004 г.). - Минск: ГУ "БелИСА", 2004. - С. 17-22.
 • Мотульский Р.С. Общее библиотековедение: Учебное пособие для вузов. М., Либерея, 2004. 224 с.
 • Мотульский Р.С. Планета и мы: по материалам ИФЛА (библиотеки мира в зеркале статистики) // Библиотека.- 2004. - № 3. - С. 65 - 68.
 • Мотульский Р. Поддержим инициативу Президента … //Рэспубліка. 2004. 15 верасня.
 • Matulsky R. Raritaten, Paritaten, - und... das Autogram von Goethe // Культура (Sonderausgabe). - 2004. - 5 окт. - С. 6.
 • Олейникова Н.П. Проблемы сохранности и развития газетных фондов НББ / Олейникова Н.П. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 257-262.
 • Экскурсионная производственная практика: Метод. реком. / Сост. А.В. Предеина. Витебск: Изд-во УО ""ВГУ им. П.М. Машерова"", 2004. 21 с.
 • Рабок Л.М. Рэкаталагізацыя беларускага фонду НББ // Сучасныя нфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С.141 - 143.
 • Романова Н.И. Доля і втрата украіньскоіi колекціi П.Потоцького // Украiнець в Беларусі. - 2004. - Квітень-червень. (№ 2). - С. 5.
 • Романова Н.И. Книжное собрание П.П. Потоцкого в контексте исторических реалий // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 331 - 335.
 • Рощина Т.И. Библиографический учет книжных памятников в Беларуси: проблемы и перспективы // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 335 - 338.
 • Рошчына Т.І. Выданні пінскіх езуітаў (XVIII ст.) // Матэрыялы Другіх Кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15 - 16 верас. 2000 г.). - Мн., 2002. - С. 229 -235. http://old.nlb.by/press/upload/893.pdf Косилова Н. "Записка" из Лагарповых сочинений / Н. Косилова // Планета - семья. - 2004. - № 2. - С. 35.
 • Рошчына Т.І. Да стварэння канцэпцыі электроннай бібліятэкі ""Памяць Беларусі"" // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С.94-97.
 • Рошчына Т.І. Плённыя дэбаты ў горадзе Каперніка // Голас Радзімы. - 2004. - 15 ліп. (№ 26-29). - С. 13.
 • Рошчына Т.І. Праблемы і перспектывы захавання дакументальнай спадчыны Радзівілаў: Radziviliana // Праблемы ідэнтыфікацыі мастацкай спадчыны Нясвіжа ў агульнаеўрапейскім кантэксце культуры: Матэрыялы навук. канф., (Нясвіж, 15 мая 2004 г.): У рамках IX Беларус. фестывалю камернай музыкі / Уклад. Н.С. Стрыбульская; Ю. Скараходава. Мн., 2004. С. 40 - 43.
 • Рошчына Т.І. Слуцкае Евангелле // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. - Мн.: БелЭН, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 458.
 • Рудакоўская М.В. Агульначалавечыя каштоўнасці як прыярытэт у дзейнасці бібліятэк // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С.35 - 38.
 • Рыхлова В.А. Нацыянальная літаратура ў субкультуры дзяцінства // IX Міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскай пісьменнасці і культуры (Мінск, 23 - 24 мая 2003 г.). Матэрыялы чытанняў. Мн., 2004. С. 208 - 212.
 • Сабалеўская, В.А. Нарматыўна-прававое забеспячэнне працэсу кіраўніцтва бібліятэкай / В.А. Сабалеўская // Абласныя бібліятэкі : актуальныя аспекты дзейнасці / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - С. 6-10.
 • Сапега Т.А. Асаблівасці функцыяніравання кнігі ў музейным асяроддзі / Сапега Т.А. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 42-54.
 • Сапега Т.А. Гісторыя друкарскай дзейнасці Радзівілаў у Нясвіжы // Праблемы ідэнтыфікацыі мастацкай спадчыны Нясвіжа ў агульнаеўрапейскім кантэксце культуры: Матэрыялы навук. канф., (Нясвіж, 15 мая 2004 г.): У рамках IX Беларус. фестывалю камернай музыкі / Уклад. Н.С. Стрыбульская; Ю. Скараходава. Мн., 2004. С. 51 - 57.
 • Сапега Т.А. Национальная книга Беларуси в контексте мировой книжной культуры: К созданию Музея книги в Минске // Knygotyra / Vilniaus Univ. - Vilniaus Univ. leid, 2003. C. 35 - 43.
 • Сапега Т.А. О проблемах создания экспозиции Музея книги Национальной библиотеки Беларуси // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ Междунар. науч. конф. По проблемам книговедения (Москва, 20 - 21 апр. 2004 г.): В 4-х т. / [Сост. В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев, Б.В. Ленский]. М.: Наука, 2004. - Т. 2. С. 338 - 341.
 • Сівакова А., Кузьмініч Т. За год да пераезду / Гутарыла С.Ішчанка // Культура. - 2004. - 4-10 верас. (№ 36). - С. 17.
 • Сільнова Л.Д. Бібліятэка прафесара Платона Жуковіча ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Сільнова Л.Д. // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. - Мн., 2004. - Вып. 6. - С. 230-238.
 • Сільнова Л. Новая калекцыя пячатак на даваенных выданнях Янкі Купалы // Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: VI Міжнар. Купалаўскія чытанні: Навук. канф. (Мінск, 4 - 5 ліп. 2002 г.). Мн.: Бел. кнігазбор, 2003. С. 200 - 203.
 • Сільнова Л. Алімпіяда 2004: Верш // Наша Ніва. - 2004. - 20 жн. - С. 3.
 • Сільнова Л. Мілаград: Верш // Наша Ніва. - 2004. - 16 ліп. - С. 16.
 • Сільнова Л. Полацк: Верш // Arche. - 2004. - № 3. - С. 188.
 • Сокал М.У. Бібліятэкі і народныя традыцыі // ЛіМ. 2004. 30 крас.
 • Чибирева И.М. Маркетинговые концепции // Коммуникация: теория, методы исследования, технология. Учеб. пос. для магистрантов и аспирантов специальности ""Информация и коммуникация"". Мн., РИВШ БГУ, 2004. С. 205 - 214.
 • Шышкін Д.В. Нормативно-правовые документы для организации функционирования СЭК // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Зб. навук. прац / Нац.б-ка Беларусі. Мн., 2004. С. 128 - 133.
 •  
  ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
    Работы, изданные в 1998 г.
    Работы, изданные в 1999 г.
    Работы, изданные в 2000 г.
    Работы, изданные в 2001 г.
    Работы, изданные в 2002 г.
    Работы, изданные в 2003 г.
    Работы, изданные в 2004 г.
    Работы, изданные в 2005 г.
    Работы, изданные в 2006 г.
  ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
  НББ В ПРЕССЕ
  ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
  СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
  НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
  ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
   Карта сервера   
   
  Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
  Национальный правовой интернет-портал
  Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007