Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ В 1998 Г.
Информационные издания
Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва. ДАК / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 6 разоў у год. 190 экз.
Асноўныя службовыя дакументы / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год. 160 экз.
Хроніка культурнага жыцця / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 210 экз.
Текущие библиографические указатели
Беларуская мова, літаратура і мастацтва, 1996: Рэк. бібліягр. паказ. / Склад. Т.Я.Мамедава. -- Мн., 1998. – 119 с. Грамадскія навукі / Давед.-інфарм. аддз. Штомес. 130 экз.
Зводны каталог новых замежных кніг, якія паступілі ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у 1996 г. / Аддз. замеж.літ. Штокварт. 60 экз.
Зводны паказальнік замежных перыядычных выданняў, выпісаных бібліятэкамі Рэспублікі Беларусь на 1997 г. / Аддз. замеж. літ. 100 экз.
Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара, 1999 / Склад. Г.В.Брага. -- Мн., 1998. – 84 с. Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі: Паказ. літ. / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. Штомес. 170 экз.
Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Навук.-бібліягр. аддз. 3480 экз. Паказльнік неапублікаваных бібліяграфічных спісаў і картатэк, складзеных бібліятэкамі Беларусі ў 1997 г. / Давед.-інфарм. аддз. 150 экз.
Сводный указатель литературы, предлагаемой для перераспределения / Отд. обменно-резервных фондов и информ. по депозитар. хранению. 2 раза в год. 150 экз.
Сістэматычны паказальнік неапублікаваных дакументаў па культуры і мастацтву / Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. 2 разы ў год 110 экз.


Абласныя бібліятэкі Беларусі. 1991–1995 гг.: Агляд дзейнасці: — Мн., 1998. – 68 с.
Бібліятэчны менеджмент: тэарэтычныя аспекты і метадычныя рэкамендацыі / Склад. А.І.Ракавецкая. — Мн., 1998. — 83 с.
Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі / Склад.: Л.Г.Кірухіна, Т.І.Рошчына. -- Мн., 1998. – Вып. 3 – 103 с.
Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь / Склад.: В.А.Сабалеўская, А.А.Сівакова. — Мн., 1998. — 52 с.
Публічныя бібліятэкі: традыцыі і навацыі: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. / Склад.: В.А.Сабалеўская, М.У.Сокал, А.А.Сівакова. — Мн., 1998. — 98 с.
Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV—XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря. – Мн., 1998. – 176 с. (ин-т славяноведения и балканистики РАН. Центр белорусовед. Исслед. Нац. б-ка Беларуси. Междунар. Славяновед. Программа “История книжной культуры Подляшья”).
ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ
в 1998 г.
Алейнік Г.М. Фаліянт у небяспецы // Культура. – 1998. – 16-22 мая.
Олейник Г.Н., Ильина С.В. Белорусский национальный MARC-совместимый обменный формат библиографических записей BELMARC в информационном обеспечении сводного электронного каталога библиотек Беларуси // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы конф., Судак, 6 – 14 июня, 1998 г. – М., 1998. – Т. 2 – С. 619-623.
Олейник Г.Н. Душа и разум братского народа / Беседовал О.Бородин // Библиотека.—1998. -- № 8.
Олейник Г.Н. Жемчужины Беларуси / Беседовала С.Хорсун // 7 дней. – 1998. – 14 февр. – С. 3.
Олейник Г.Н. Национальная библиотека Беларуси в современном информационном пространстве // Информ. бюл. Библ. Ассамблеи Евразии. – 1998. – Вып. 9. – С. 21-25.
Олейник Г.Н. Хозяйка главной библиотеки страны – Галина Олейник / Беседовала Е. Дубинская // Сов. Белоруссия. – 14 марта. – С. 7.
Андарала М. Генеральная совокупность: критерии определения (на примере исследования “Структура и динамика детского чтения в Беларуси”) // Бібліятэчны свет. – 1998. -- № 3. – С. 16-18.
Ботвинник М., Киреева Г. Как изучали языки в эпоху Просвещения: Чудо из чудес в Национальной библиотеке // Веч. Минск. 1998. 24 марта.
Варанько К.Д. У бюлетэні “Новыя кнігі”: [Пра бібліягр. спіс “Экалагічная адукацыя і выхаванне] // Настаўн. газ. 1998. 14 ліп.
Варанько К. Юбілейныя даты 1998 года // Настаўн. газ. 1998. 12 лют. С.4.
Давідоўскі Д.М. “Будзе шмат жалобных дзён”: [Да 70-годдзя літ.-маст. Згуртавання “Узвышша”] // Лім. – 1998. – 13 сак. (№11). – С. 14—15.
Драздова В. "Беларуская кнiга-97" // Чырв. змена. — 1998. — 2 крас.
Зайцава Т. Ян Булгак, вандроўны святлапiсец // Мастацтва. - 1998. - № 12.
Злотнiкава Г.А., Касiлава Н.М. Выдавецкая дзейнасць // Абласныя бiблiятэкi Беларусi (1991—1995 гг.): Агляд дзейнасцi. — Мн., 1998. — С. 16—20.
Злотнікава Г. У дапамогу сістэматызатарам // Бібліятэчны свет. – 1998. -- № 3. – С. 18.
Карсека В.М. Музыка сярод кніг // ЛіМ. – 1998. – 15 мая. – С. 4.
Касілава Н. Кнігавыданне і кніжны рынак дзіцячай літаратуры на Беларусі // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 6. –С.
Кірухіна Л.Г. Бібліятэчнае жыццё Эстоніі: Па выніках аднаго візіту // Бібл. свет. – 1998. – № 4. – С. 51-55.
Кірухіна Л.Г. Добрая традыцыя жыве // Бібл. свет. — 1998. – № 3. – С. 3.
Кирюхина Л.Г. Документальное наследие Беларуси: проблемы сохранности и возврата // Информ. бюл. Библ. Ассамблеи Евразии. – 1998. – Вып. 9. – С. 51-55.
Котава Т.У. Навукова-даследчая дзейнасць // Абласныя бібліятэкі Беларусі (1991—1995 гг.) – Мн., 1998. С. 5—11.
Курылiна Л.I. Мiжбiблiятэчны абанемент: стан, праблемы, перспектывы // Абласныя бiблiятэкi Беларусi (1991—1995 гг.): Агляд дзейнасцi. — Мн., 1998. — С. 62—67.
Мазура В.Я. Набыткі і праблемы дзейнасці Беларускага саюза кампазітараў напярэдадні ХІІ з’езда // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 1. – С. 4-12.
Мазура В.Я. Новыя тэатральныя праекты і формы дзейнасці ў сучасным беларускім сцэнічным мастацтве // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 4. – С. 4-13.
Мазура В.Я. Стан, праблемы і асноўныя напрамкі дзейнасці Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача ў сярэдзіне 90-х гадоў // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 3. – С. 4-16.
Мазура В.Я. Стан, праблемы і асноўныя напрамкі дзейнасці Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача ў сярэдзіне 90-х гадоў. Па матэрыялах рэспубліканскага друку // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва: Навук.-інфарм. зб. / Нац. б-ка Беларусі. — Мн. — 1998. — № 6 (1997). — С. 54—64.
Мазура В.Я. Стан і праблемы дзейнасці Тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 3. – С. 4-16.
Мазура В.Я. Увасабленне твораў сучаснай нацыянальнай драматургіі на сцэне тэатраў Беларусі // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 6. – С. 25-44.
Мазура В.Я. Удзел спонсараў і мецэнатаў у тэатральным мастацтве Беларусі і канцэпцыі развіцця спонсарства і мецэнацтва ў іншых краінах // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 4. – С.26-49.
Мамедава Т. Да 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча // Настаўн. газ. 1998. 15 кастр.
Мотульский Р. Библиотечно-информационное образование в Беларуси в контексте общемировых тенденций // Бібл. свет. – 1998. -- № 3.
Muravjova A. Baltarusijos nacionalinе bibliografija: Terminologijos problemos ir vystymo koncepcija // Bibliotekininkyste ‘ 97. Vilnius, 1998. P. 88—90.
Папова Т.І. “Альтруізм – гэта добра, але ж...” // Рэспубліка. – 1998. – 26 студзеня.
Папова Т.I. Арганiзацыйна-метадычная работа // Абласныя бiблiятэкi (1991—1995 гг.): Агляд дзейнасцi. — Мн., 1998. — С. 11—15..
Прэнц К.У. Мастацкая крытыка Беларусі на сучасным этапе // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 3. – С. 16-20.
Прэнц К.У. Музеі Беларусі ў 1997 годзе (хроніка і факты) // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 3. – С. 1-26.
Прэнц К.У. Шагалаўскія дні – 97 на Беларусі // Аператыўныя інфармацы па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 3. – С. 18-34.
Ракавецкая Л. Некаторыя аспекты менеджменту бiблiятэчнай справы: На прыкладзе Нац. б-кi Беларусi // Бiбл. свет. — 1998. — N 1. — C. 6—8.
Романова Н. “Мопс без ошейника и без цепи” – личность достойная особого почтения // Бібл. свет. – 1998. -- № 3. – С. 20-21.
Романова Н. О чем молчат раритеты // Книга и мы. – 1998. -- № 7. – С. 2.
Рошчына Т. Бібліяграфічная рэканструкцыя беларускіх гістарычных кнігазбораў // Музей на мяжы стагоддзяў: Традыц. і новае ў кнцэптуальных падыходах: Матэрыялы навук.-практ. канф. [Нац. музея гісторыі і культуры Беларусі] (11-12 снежня 1997 г.). Навук. Канцэпцыі і праекты выстаў. – Мн., 1998. – С. 57-61.
Рошчына Т. Бібліяграфічная рэканструкцыя беларускіх гістарычных кнігазбораў // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. – Вып. 3. Матэрыялы секцыі “Гістарычныя кнігазборы Беларусі” Міжнар. Навук.-практ. канф. “Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы”, прысв. 75-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – Мн., 1998. – С. 5-9.
Рошчына Т.І. Бiблiяграфiчная рэканструкцыя беларускiх гiстарычных кнiгазбораў // Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. - Вып. 3. - Мн.: Красіка-Прынт, 1998.
Рошчына Т.І. Захаванне дакументальных помнікаў: праблемы і перспектывы // Каштоўнасці мінуўшчыны: Праблемы зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны Мінска. Матэрыялы канф. Мінск, 12 ліст. 1997 г. – Мн., 1998. – С. 70-73.
Рошчына Т. Захаванне Скарынаўскай спадчыны ў Беларусі // 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў. – Мн.: Беларус. навука, 1998. – С. 136-140 (Беларусіка – Albaruthenica; 9).
Рошчына Т. Памяць Беларусі // Бібл. свет. – 1998. -- № 1. – С. 20.
Рошчына Т. “Разарыум дзевы Марыі” з аддзела рэдкай кнігі і рукапісах Нацыяналнай бібліятэкі Беларусі // Барока ў беларускай культуры і мастацтве: [Матэрыялы навук. Канф. Май 1994 г.]. – Мн.: Беларус. навука, 1998. – С. 261-268.
Roshchyna T. Belarusian historical book collection from the stock of the National Library of Belarus: Problems of studying // 27. ABDOS-Tagung/ Gottingen, 18. Bis 21. Mai 1998.: Referate und Beitrage. Berlin, 1998. S/ 58-60 (Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz. Veroff. Der Osteuropa-Abt./ Hrsg. Von F. Gorner; Bd. 23).
Сабалеўская В.А. Публiчныя бiблiятэкi Беларусi: перамены на фоне традыцый // Публiчныя бiблiятэкi: традыцыi i навацыi: Матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф. — Мн., 1998. — С. 6—10.
Свiрко I. Свой радавод чытаюць Лiпскiя // Чырв. змена. — 1998. — 5 лiстап.
Сівакова А.А. Фарміраванне фонду нацыянальнага дакумента ў кантэксце грамадскіх перамен // Бібл. свет. – 1998. -- № 3. – С. 8-9.
Сивакова Е.А. Формирование информационных ресурсов Национальной библиотеки Беларуси: разработка стратегии // М., 1998. – Вып. 9. – С. 55-58.
Сільнова Л.Д. Аўтограф Язэпа Драздовіча // Культура. – 1998. – 21 – 27 лістап. (№ 44). – С. 12.
Сільнова Л.Д. Аўтографы і дароўныя надпісы на кнігах фондаў аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Краеведение – основа духовного и нравственного возрождения общества і Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 10-11 дек. 1997.). – Гомель, 1998, С. 10-12.
Сільнова Л.Д. Знаходка рукапіснага канвалюта ХІХ стагоддзя ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы міжнароднага Кангрэса (Мінск, 20-21 кастро. 1998 г.): Кн. 1. – Мн., 1998, С. 175-178.
Сільнова Л.Д. Прыватная калекцыя У.І.Пічэты ў кніжных фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: Матэрыялы да Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанайй 120-годдзю з дня нараджэння У.І.Пічэты. – Мн., 1998, С. 116-118.
Сільнова Л.Д. Экслібрыс Вацлава Ластоўскага // Культура. – 1998. – 3-9 кастр. (№ 38). – С. 8.
Сільнова Л.Д. Экслібрыс Вацлава Ластоўскага – гісторыка, пісьменніка і грамадскага дзеяча Беларусі // Бібліятэчны свет. – 1998. -- № 4. – С. 19.
Сокал М. Бярэзіна і Свіслач // Падарожнік. – 1998. -- № 2, укладыш “Наш край”. – С. 5-8.
Сокал М. Дзяржаўныя бібліятэкі сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 1997 г. // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва. – 1998. -- № 1. – С. 34-48.
Сокал М. Мір. Стоўбцы. Гардзея. // Падарожнік. – 1998. -- № 5, укладыш “Наш край”. – С. 5-8.
Сокал М. Паўночныя ваколіцы Слоніма // Падарожнік. – 1998. -- № 1, укладыш “Наш край”. – С. 5-8.
Сокал М. Публічныя бібліятэкі: здабыткі мінулага года // Бібліятэчны свет. – 1998. -- № 3. – С. 11-12.
Сокал М. Пухавічы і Ваколіцы // Падарожнік. – 1998. -- № 4, укладыш “Наш край”. – С. 5-8.
Сокал М. Якаў, Моталь // Падарожнік. – 1998. -- № 2, укладыш “Наш край”. – С. 5-8.
Станкевіч Л.І. Славянскія рукпісныя кнігі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (новыя паступленні 1987-1997 гг.) // Кірыла-Мяфодзеўскія чытанні, прысв. міжнароднаму Дню славянскага пісьменства і культуры: Матэрыялы чытанняў (Мінск, 23 мая 1997 г.) – Мн., 1998. – С. 153-158.
Темы докладов и выступлений сотрудников НББ
в 1998 г.
Алейнік Г.М. Нацыянальная бібліятэка Беларусі на шляху перамен
Ваучык В.У. Маркетинговые подходы в комплектовании фондов НББ
Івашчанка С.І. Публічная бібліятэка ў інфармацыйнай прасторы
Ільіна С.У. Беларускі нацыянальны MARC — сумяшчальны абменны фармат бібліяграфічных запісаў BELMARC у інфармацыйным забеспячэнні зводнага электроннага каталога бібліятэк Беларусі
Ильина С.В., Муравьева А.В., Зеленевская Н.П. Роль формата BELMARC в формировании сводного каталога библиотек Беларуси
Карсека В.М. Работа бібліятэк па эстэтычнаму выхаванню
Касілава Н.М. Юны чытач у публічных бібліятэках Беларусі: погляд даследчыка
Кірэева Г.У. Библиотека Могилевской духовной семинарии в контексте культурного процесса в Беларуси
Кірэева Г.У. Издания кириллической печати Могилевских типографий XVII–XVIII вв. в фонде Национальной библиотеки Беларуси
Рабок Л.М. Камплектаванне НББ выданнямі беларускага замежжа
Раманава Н.І. Издания Петровского времени в фонде НББ
Романова Н.И. Библиотека Могилевской духовной семинарии в контексте культурного процесса в Беларуси
Рошчына Т.І. Беларускія гістарычныя кнігазборы ў фондах НББ. Праблемы даследавання (англійская мова)
Рошчына Т.І. Да стварэння нацыянальнай праграмы захавання кніжных помнікаў
Рошчына Т.І. Навуковая апрацоўка старадрукаў
Рощина Т.И. Старая книга – старое здание: сохранение стиля
Сабалеўская В.А. Нацыянальная бібліятэка як метадычны і каардынацыйны цэнтр
Сівакова А.А. Фарміраванне фонду нацыянальнага дакумента ў кантэксце грамадскіх перамен
Сільнова Л.Д. Бібліятэка У.І.Пічэты ў фондах НББ
Сільнова Л.Д. Знаходка рукапіснага панваможа XIX стагоддзя ў фондах НББ
Сільнова Л.Д. Экслібрыс В.Ластоўскага, гісторыка, літаратара і грамадскага дзеяча Беларусі
Станкевіч Л.І. Аб адным стараверскім зборніку XIX ст. з фондаў НББ
Станкевіч Л.І. Кветнік — помнік стараверскай кніжнасці XIX ст. у фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
Чернов С.И. Компьютеризация библиотек как одна из составляющих развития общества
Чарноў С.І. Стан і перспектывы аўтаматызацыі публічных бібліятэк Беларусі
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Работы, изданные в 1998 г.
  Работы, изданные в 1999 г.
  Работы, изданные в 2000 г.
  Работы, изданные в 2001 г.
  Работы, изданные в 2002 г.
  Работы, изданные в 2003 г.
  Работы, изданные в 2004 г.
  Работы, изданные в 2005 г.
  Работы, изданные в 2006 г.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007