Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НББ
Печатные издания НББ 2002 г.
Печатные издания НББ 2003 г.

Проспект информационных изданий Национальной библиотеки Беларуси 2004 г.
Проспект информационных изданий Национальной библиотеки Беларуси 2005 г.
Проспект информационных изданий Национальной библиотеки Беларуси 2007 г.

1. Бібліятэчная справа на Беларусі: дакументы і матэрыялы (2 пал. ХІХ – пач. ХХ ст.)
 
Адказны за выпуск Рынкевіч В.А.
 
У зборніку сістэматызаваны дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістрачнага архіва Беларусі і Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў г. Гродна, якія адлюстроўваюць гістрыю ўзнікнення і развіцця публічных бібліятэк на тэрыторыі Беларусі. Храналагічныя рамкі прадстаўленых дакументаў ахопліваюць другую палову ХІХ – пачатак ХХ ст. – перыяд, у які намецілася сістэма ў арганізацыі бібліятэчна-асветніцкай справы, рабіліся першыя крокі на шляху яе станаўлення і развіцця.
Зборнік змяшчае кштоўны матэрыял па гісторыі бібліятэчна-асветніцкай дзейнасці дзяржаўных органаў кіравання і грамадскіх арганізацый. Разлічаны на даследчыкаў гістрыі культуры Беларусі, бібліятэказнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў бібліятэчных факультэтаў, бібліятэчных работнікаў і ўсіх, хто цікавіцца гістроыяй сваёй краіны.
 
27 ум. друк. арк. Тыраж 100 экз. Цана 15631/15630 бел. руб.
 
2. Дзіцячая літаратура Беларусі. 1996 – 2000 гг.: бібліяграфічны паказальнік
 
Адказны за выпуск Прадзеіна А.В.
 
Чарговы, дзевяты выпуск рэтраспектыўнага бібліяграфічнага паказальніка змяшчае кнігі, выдадзеныя на Беларусі ў 1996 – 2000 гг. Уключае звесткі аб прадукцыі беларускіх выдавецтваў, а таксама кнігах, выпушчаных сумесна з выдавецтвамі іншых краін. Прадстаўлена літаратура для дзяцей ад дашкольнага да страрэйшага школьнага ўзросту ва ўсёй шматграннасці яе тэм і жанраў.
Паказальнікпрызначаны кіраўнікам дзіцячага чытання, бацькам, настаўнікам.
 
27 ум. друк. арк. Тыраж 100 экз. Цана 14293/14290 бел. руб.
 
3. Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 8
 
Складальнікі: Кірухіна Л.Г., Рошчына Т.І.
 
У зборніку змешчаны артыкулы па прававых пытаннях аховы помнікаў, бібліяграфазнаўству, раскрываюцца фонды рукапісаў і архіўных дакументаў, друкаванай кнігі ўстаноў культуры краіны.
Сярод аўтараў – вядомыя расійскія вучоныя-кнігазнаўцы Ю.А. Лабынцаў і Л.Л. Шчавінская, беларускія гісторыкі, кнігазнаўцы, бібліятэказнаўцы А.Ф. Смалянчук, Л.Г. Кірухіна, Т.В. Кузмініч,В.І. Саітава, супрацоўнікі аддзелаў рэдкіх кніг буйнешых бібліятэк краіны.
У дадатку друкуецца праект прагармы “Памяць Беларусі”.
 
17 ум. друк. арк. Тыраж 150 экз. Цана 5276/5280 бел. руб.
 
4. Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 9
 
Складальнікі: Кірухіна Л.Г., Рошчына Т.І.
 
Чарговы выпуск зборніка працягвае публікацыю матэрыялаў па праблематыцы дакументальных помнікаў на Беларусі, іх даследванню і ўвядзенню ў навуковы ўжытак. У зборніку змешчаны работы па гісторыі кнігі і кнігадрукавання, гісторыі бібліятэчная справы і асобных кнігазбораў і інш.
 
17 ум. друк. арк. Тыраж 150 экз. Цана 5286/5290 бел. руб.
 
 
5. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси: проблемы формирования и использования: сб. статей
 
Автор-составитель Кузминич Т.В.
 
В сборнике рассматриваются проблемы формирования, организации и особенности хранения различных частей фонда НББ, в том числе и в историческом контексте. Анализируются подходы и методические решения пополнения информационно-поискового аппарата НББ, дигитализации национального докумнта, создания электронной библиоткеи и интернет-портала, организация корпоративного взаимодействия в рамках информационной инфраструктуры страны.
 
8,6 усл. печ. л. Тираж 150 экз. Цена 3133/3130 бел. руб.
 
6. Информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси: новые подходы: сб. статей
 
Ответственный за выпуск Шереметьева А.А.
 
В сборнике рассматриваются вопросы применения современных технологий в содании информационной продукции, разработке комплекса информационно-технологических систем НББ, создании интернет-портала, формировании электронного хранилища, организации системы корпоративного взаимодействия.
 
5,81усл. печ. л. Тираж 100 экз. Цена 2656/2660 бел. руб.
 
7. Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития: к 85-летию основания: монография
 
Ответственный за выпуск Кирюхина Л.Г.
 
Материалы монографии освещают основные этапы строительства и освоения нового здания Национальной библиотеки Беларуси, раскрывают ее деятельность в теоретических, организационно-технологических и иных аспектах, характеризуют новый этап развития библиотеки.
Приложение 1 (CD-ROM) включает нормативно-правовые, распорядительные и служебные документы, охватывающие все этапы проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию «белорусского алмаза».
Приложение 2 (CD-ROM) содержит фотодокументы, посвященные строительству, монтажным и отделочным работам, современному виду нового здания Национальной библиотеки Беларуси.
Издание предназначено для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений, специалистов в области библиотечного дела и информационных технологий, руководителей органов управления культурой, а также для всех, кого интересует развитие библиотечного дела и культуры Беларуси.
 
28, 83усл. печ. л. Тираж 300 экз. Цена комплекта 47525/47520 бел. руб.
 
8. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1922 – 2006 гг.
 
Складальнік Рудакоўская М.В.
 
Зборнік змяшчае тэксты нарматыўна-прававых актаў і службовых дакументаў з фондаў нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, ведамасных архіваў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі,а таксама апублікаваныя ў афіцыйных выданнях Рэспублікі Беларусь і БССР, якія шматаспектна адлюстроўваюць станаўленне і развіццё Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Кніга разлічана на бібліятэказнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў, даследчыкаў гісторыі і культуры Беларусі.
 
20 ум. друк. арк. Тыраж 120 экз. Цана 17948/17950 бел. руб.
 
9. Новыя кнігі: па старонках беларускага друку
 
Адказны за выпуск Прадзеіна А.В.
 
Штомесячны бібліяграфічны бюлетэнь выдаецца з 1960 г., інфармуе аб новых кнігах беларускіх выдавецтваў і найбольш значных артыкулах з беларускай перыёдыкі, знаёміць з рэцэнзіямі на беларускія выданні, штогод публікуе “Беларускі каляндар на … год” і матэрыялы да памятных дат беларускага календара, змяшчае бібліяграфічныя спісы і агляды па актуальных тэмах.
 
 
 
 
Тэмы дадаткаў на 2007 г.
 • Даты беларускага календара (№1)
 • Даты беларускага календара (№2)
 • Інавацыйная дзейнасць ва ўстановах адукацыі (№3)
 • Да 125-годдзя з дня нараджэння Я .Купалы і Я. Коласа (№4)
 • Даты беларускага календара (№5)
 • Даты беларускага календара (№6)
 • Беларускі каляндар, 2008 год (№7)
 • Да 940-годдзя з часу першага летапіснага ўпамінання Мінска (№8)
 • Мастацтва Беларусі (№9)
 • Даты беларускага календара (№ 10)
 • Будучыню Радзімы будаваць маладым. (Дзеці і моладзь Беларусі) (№11)
 • Дапаможныя паказальнікі да раздзела “Навінкі беларускага друку” (№12)
Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу Белпошты 2007 г. “Газеты и журналы Республики Беларусь”. Індэкс 74972
 
10. Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый: тэарэтыка-метадалагічны аспект
 
Аўтар Кірухіна Л.Г.
 
Кніга прысвечана захаванню і папулярызацыі народных традыцый публічнымі бібліятэкамі краіны. А таксама іх рабоце ў кантэксце культурнай разнастайнасці. Асобна разглядаецца роля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў гэтых працэсах, абагульнены вопыт яе дзейнасці ў народным кірунку.
Выданне мае дадаткі, у якіх змешчаны афіцыйныя дакументы, матэрыялы і рэкамендацыі ў дапамогу практычнай дзейнасці бібліятэк, у тым ліку “Прыкладная тэматыка мерапрыемстваў па прапагандзе народнай спадчыны”, “Электронныя інфарматыўныя рэсурсы бібліятэк Беларусі па краязнаўчай тэматыцы” і інш.
 
3,5 ум. друк. арк. Тыраж 120 экз. Цана 5400/5400 бел. руб.
 
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Печатные издания НББ
  Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры
  Бібліятэчная справа на Беларусі: 1976-1990
  Знамянальныя і памятныя даты сусветнага календара, 2004
  Лабынцев Ю.А. Западнобелорусское письменное наследие XVII-XX вв.:
  Лабынцев Ю.А. На крайнем западе Востока: Многовековая судьба белорус. духов. культуры Подляшья
  Новыя кнігі: Па старонках бел. Друку
  Новая літаратура па культуры і мастацтву
  Хроніка культурнага жыцця
  Асноўныя службовыя дакументы
  Актуальныя праблемы культуры і мастацтва
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007