Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
СУЧАСНЫЯ ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ І САЦЫЯЛЬНАЯ ЗНАЧНАСЦЬ БІБЛІЯТЭК

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л.Г. Кірухіна; рэд.: Р.С. Матульскі, Л.Г. Кірухіна, П.М. Лапо, В.А.Сабалеўская, Г.В. Шмырова; камп’ютарная вёрстка і дызайн: Дз.А. Самуйлік, А.С.Кошалеў. – Электрон. даныя і прагр.– Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.– 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).– Сістэм. патрабаванні: IntelPentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.

CD-ROM уключае тэксты дакладаў, што прагучалі 29–30 кастрычніка 2003 г. на Міжнароднай навукова-прак­тычнай канферэнцыі “Сучасныя інфармацыйныя тэхнало­гіі і сацыяльная значнасцьбібліятэк”.

ЗМЕСТ

 • Шышкін У.А. Дзяржаўнае рэгуляванне бібліятэчнай справы Рэспублікі Беларусь
 • Матульскі Р.С. Нацыянальная бібліятэка Беларусі: новы будынак – новы этап развіцця
 • Лапо П.М. Роль Белорусской библиотечной ассоциациив повышении имиджа библиотеки как социальногоинститута
 • Кірухіна Л.Г. Публічная бібліятэка як сацыякультурны інстытут у кантэксце рэгіёна
 • Макушинская Ю.Н. Правовая база библиотечногообслуживания: современное состояние
 • Рудакоўская М.В. Агульначалавечыя каштоўнасці як прыярытэт дзейнасці бібліятэк
 • Паўлава С.А. PR у сістэме кіравання бібліятэкай
 • Кузьмініч Т.В., Саітава В.І. Гісторыя беларускай бібліяграфіі як кірунак сучаснага бібліяграфазнаўства: здабыткі і перспектывы
 • Алейник М.Г. Библиотека как социальный институт на рынкеинформации: постановка проблемы
 • Дзямешка Л.А. Сацыяльна педагагічныя тэхналогіі ў дзейнасці дзіцячай бібліятэкі
 • Берило И.В. Реформа образования и проблемы школьныхбиблиотек
 • Голуб М.З. Специфика профессионального общенияшкольного библиотекаря с читателемшкольником
 • Гарист О. Д. Информационная инфраструктура наукии образования АПК Беларуси: развитие и проблемы
 • Петушко Н.Я. Уплыў інфармацыйных тэхналогій на працэс бібліятэчнага абслугоўвання інвалідаў па зроку
 • Юхновец Т.С. Координация как форма взаимодействиябиблиотек в области формирования информационныхресурсов
 • Максименко Ю.И.,Невейкова О.М. Гомельская областнаяуниверсальная библиотека – субъект международногосотрудничества
 • Стрыжонак І.М. Універсальная абласная бібліятэка ў рэгіянальнай бібліятэчна-інфармацыйнай сістэме Рэспублікі Беларусь
 • Березкина Н.Ю. Информационно-библиотечное обеспечениенауки Беларуси: история и современное состояние
 • Голубев В.А. Проблемы взаимодействия информационныхцентров АПК Беларуси
 • Ерохо Т.А., Трус И.Н., Захаревич И.А. Правовыеинформационные ресурсы: корпоративное решениеи проблемы доступа
 • Бураўкін А.Г. Сеткавыя інфармацыйныя рэсурсы нацыянальнаймастацкай культуры: праблемы стварэння
 • Рошчына Т.І. Да стварэння канцэпцыі электроннай бібліятэкі “Памяць Беларусі”
 • Ситник С.М., Бондаренко Е.А. Возможности использованиямировых информационных ресурсов, или диалектикабиблиографического поиска
 • Нестеренок Н.В. Электронные технологии в справочно-библиографической работе РНТБ: спецификаи перспективы
 • Хоменко М.С. Интегрирование национальной аграрнойинформации в международную информационную систему AGRIS
 • Степина И.Н., Кисель С.А., Плюснина Н.П. Развитие автоматизированной информационной системы “Библиотека ГрГУ”
 • Дучинский В.П. Комплектование фондов РНТБ в автоматизированном режиме на базе АИС “БИТ2000”
 • Шамрова Н.П. Создание и ведение БД сериальных изданий от подписки до выдачи
 • Одереева А.В. База данных “Дары” Президентской библиотеки Республики Беларусь
 • Муравицкая Р.А. Электронная доставка документов в БелСХБ: возможности и проблемы
 • Кутовенко А.А. Программное обеспечение Open Source и его применение для построения web-сайтов библиотек
 • Иванова Е.В. Государственная библиографическая информация Беларуси в электронной среде
 • Шишкин Д.В. Нормативно-правовые документы для организации функционирования СЭК
 • Ильина С.В. Проблемы создания национальных баз данных авторитетных записей
 • Юрик И.В. Подходы к созданию нормативных записей имени ндивидуальных авторов в Президентской библиотеке Республики Беларусь
 • Воронович С.И. Каталогизация и использование электронных документов в БелСХБ
 • Рабок Л.М. Рэкаталагізацыя беларускага фонду НББ
 • Зыгмантовіч С.В. Супрацоўніцтва ВНУ і бібліятэк па падрыхтоўцы спецыялістаў для бібліятэчнай сферы
 • Бігеза В.М. Прафесійная падрыхтоўка бібліятэчнага спецыяліста па рабоце з дзецьмі: сацыякультурны аспект
 • Стрелкова И.Б. Возможности и перспективы использования технологий дистанционного обучения в системе повышения квалификации библиотечных кадров Республики Беларусь
 • Матвеева Е.И. Повышение квалификации сотрудников библиотек вузов

 

Аб’ём 1309 Кб 
Тыраж 30 экз. 
Цана (без ПДВ) 14200 р.

Парадак заказу:

1. Запоўніце падпісныя дакументы:

2. Заверце іх пячаткай і подпісам кіраўніка арганізацыі і галоўнага бухгалтара, дзе гэта неабходна.

3. Аформленыя дакументы дасылайце на адрас рэдакцыйна-выдавецкага аддзела НББ (220636, Мінск, Чырвонаармейская, 9), а копіі іх пакіньце сабе на захаванне.

Няправільна аформленыя заказы да выканання прымацца не будуць.

 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Список электронных изданий НББ
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2004-2005.
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2005.
  Беларускі каляндар, 2004 – 2005гг.
  Беларускі каляндар, 2006 год
  Беларускі каляндар, 2007 год
  Беларускі танцавльны фальклор
  Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)
  Бібліятэка. Дзеці. Кніга
  Издания петровского времени: книги гражданской печати (1708-1725)
  Інфармацыйная прадукцыя навуковых бібліятэк і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі на 2006 год
  История раннего христианства
  Кніга Беларусі. 1517–1917: зводны каталог
  Концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси как Республиканского информационного и социокультурного центра
  Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіна ХХ стагоддзя
  Матэрыялы кнігазнаўчых чытанняў
  Нарматыўна-прававое забеспяченне дзейнасці бібліятэк
  Национальные коммуникативные форматы BelMarc для библиографических и авторитетных данных
  Новая літаратура па культуры і мастацтву
  Программа ЮНЕСКО "Память мира": деятельность библиотек архивов, музеев по сохранению культурного наследия
  Публічныя бібліятэкі ў кантэксце часу
  Социологические исследования в библиотеке : теоретический и практический аспект
  Спадчына Напалеона Орды (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі)
  Старажытная паштоўка ХІХ - пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі
  Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк
  Чарнобыль
  Шлях да перамогі: песні ваенных гадоў з фондаў ННБ да 60-годдзя вызвалення Белрусі
  Электронная бібліятэка - школьнікам: хрэстаматыя
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007